NMAB14002U Aflyst Statistisk dataanalyse 2 (StatDat2)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Statistical Data Analysis 2 (StatDat2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab

Kursusindhold

Analyse af statistiske modeller for normalfordelte data med systematiske og tilfældige variationskilder:

Regressionsanalyse, lineære modeller med faktorer, kovariater og tilfældige effekter (random effects) samt gentagne målinger (repeated measures).

Til analyserne anvendes det statistiske programsystem R. Endvidere fokuseres på, hvordan man validerer en statistisk model og vi diskuterer principper for planlægning af simple videnskabelige forsøg.

Målbeskrivelser

Kursets målsætning er, at de studerende skal lære at forstå og håndtere analyser af data som involverer flere forskellige variationskilder (både systematiske og tilfældige) samt gentagne målinger.

For en udtømmende opfyldelse af kursets mål skal den studerende efter endt kursusforløb være i stand til at

VIDEN:

- opskrive statistiske modeller, baseret på normalfordelingen, som involverer flere systematiske faktorer, kovariater og tilfældige effekter samt modeller for gentagne målinger

- redegøre for modellernes anvendelighed og deres begrænsninger

- beskrive forskellene på et fuldstændigt og et balanceret ufuldstændigt blokforsøg

- forklare begreberne konfundering og partiel konfundering ud fra simple eksempler

FÆRDIGHEDER:

- anvende programpakken R til at udføre beregninger ifm. analyserne

- fortolke og præsentere resultaterne af en statistisk analyse

- planlægge simple balancerede fuldstændige og ufuldstændige blokforsøg samt 2^n-forsøg med konfundering af givne effekter

KOMPETENCER:

- anvende modellerne til analyse af data, herunder vælge en passende model og kontrollere modellens forudsætninger

- formulere videnskabelige spørgsmål som statistiske hypoteser samt besvare spørgsmålene ud fra resultaterne af de statistiske analyser

 

Statistisk Dataanalyse 1 eller tilsvarende.
Fire typer af undervisning vil indgå: forelæsninger, eksempler/cases, ”klasse”-øvelser og hjemmeopgaver.
Ved forelæsningerne introduceres og gennemgås dele af den generelle teori. Der lægges vægt på forståelse af problemstillingen, på valg af statistisk model og metode og på tolkning af resultaterne af den statistiske analyse.

Eksempler/cases studeres indledningsvist selvstændigt af de studerende (i grupper) og føles op af plenum-gennemgang og diskussion.

Ved øvelserne regnes opgaver, som hovedsageligt bygger på biologisk relevante problemer og indebærer analyse af forsøgsdata. Hovedparten af øvelserne baseres på brug af computer og den statistiske programpakke R.

De valgfrie hjemmeopgaverne kan besvares i grupper og vil omfatte de vigtigste analysemetoder og begreber.

I undervisningsforløbet er der ikke nogen direkte interaktion med andre kurser, men kurset vil i mange tilfælde være direkte anvendeligt ved analyser af data i projekter og specialer. Det vil fx med fordel kunne følges tæt på bachelorprojekt eller speciale. Hjemmeopgaverne tjener to formål: de hjælper de studerende til at få arbejdet aktivt med centrale emner, idet de studerende herved får afprøvet et par af kursets vigtigste statistiske analysemetoder. Desuden trænes de studerende i skriftlig fremstilling og får mulighed for at få respons herpå.

8 ugers undervisning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 114
 • Teoretiske øvelser
 • 34
 • Projektarbejde
 • 14
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der vil blive givet feedback fra instruktor på fire frivillige afleveringer i løbet af kurset.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
4 timers skriftlig eksamen som involverer brug af programmet R på egen medbragt computer.

Kurset er udtaget til ITX-eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte iflg kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller uploades før eksamen til ITX-systemet via Digital Eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Reeksamen

Som ved ordinær eksamen. Hvis der er 10 eller færre tilmeldte til reeksamen, vil eksamensformen blive ændret til en mundtlig eksamen med 30 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination. Alle hjælpemidler kan benyttes i forberedelsestiden.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.