NMAB10004U Sandsynlighedsregning og statistik 2 (SS2)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Probability Theory and Statistics 2 (SS2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik

Kursusindhold

 

 • Diskret sandsynlighedsteori og kombinatorik.
 • Statistik for grupperet datamateriale, specielt regression.
 • Hypotesetest og konfidensintervaller baseret på diskrete fordelinger, bootstrap og permutation.
 • Normalfordelingen.

 

Der lægges speciel vægt på emner med relevans for undervisning i statistik og sandsynlighedsregning i gymnasiet.

Målbeskrivelser

.Viden:

 • Forklare de fundamentale kombinatoriske principper og deres anvendelse i diskret sandsynlighedsregning.
 • Forklare den matematiske teori for og anvendelsen af statistiske regressionsmetoder.
 • Forklare principperne bag simulation af stokastiske variable.


Færdigheder:

 • Opstille naturlige hypoteser i forbindelse med lineær regression.
 • Gennemføre statistiske test i forbindelse med regressionsanalyse, herunder usikkerhedsberegninger og residualplot.
 • Besvare sandsynlighedsteoretiske påstande ved hjælp af kombinatorik.
 • Besvare sandsynlighedsteoretiske påstande ved hjælp af simulation.
 • Benytte R til implementation af simulationsbaserede metoder.


Kompetencer:

 • Vurdere brugbarheden af en statistisk model til at afklare konkrete videnskabelige spørgsmål.
 • Opbygge simulationsforsøg til undersøgelse af simple stokastiske problemer.
Sandsynlighedsregning og statistik (SS), Analyse 1 (An1)
4 timers forelæsning og 4 times øvelser per uge i 7 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 112
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 38
 • I alt
 • 206
Individuel

Feedback ved aktiv deltagelse i øvelsestimerne og forelæsningerne.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 27 timer
Eksamen er en 27 timers tag-hjem prøve.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en betingelse for at deltage i eksamen at man har fået godkendt de to obligatoriske opgaver på kurset.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
Reeksamen

Som den ordinære eksamen. Hvis der er ti eller færre tilmeldte til reeksamen, vil reeksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen.

Hvis de to obligatoriske opgaver ikke er godkendt under kurset skal de(n) ikke-godkendte opgave(r) (gen)afleveres. Opgaverne skal være godkendt senest tre uger før reeksamensugens begyndelse.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.