NMAB10004U  Sandsynlighedsregning og statistik 2 (SS2)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Probability Theory and Statistics 2 (SS2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik

Kursusindhold

 

 • Diskret sandsynlighedsteori og kombinatorik.
 • Statistik for grupperet datamateriale, specielt regression.
 • Hypotesetest og konfidensintervaller baseret på diskrete fordelinger og asymptotisk teori.
 • Normalfordelingen.

 

Der lægges speciel vægt på emner med relevans for undervisning i statistik og sandsynlighedsregning i gymnasiet.

Målbeskrivelser

.Viden:

 • Forklare de fundamentale kombinatoriske principper og deres anvendelse i diskret sandsynlighedsregning.
 • Forklare den matematiske teori for og anvendelsen af statistiske regressionsmetoder.
 • Forklare principperne bag simulation af stokastiske variable.


Færdigheder:

 • Opstille naturlige hypoteser i forbindelse med lineær regression.
 • Gennemføre statistiske test i diskrete modeller, herunder usikkerhedsberegninger.
 • Gennemføre statistiske test i forbindelse med regressionsanalyse, herunder usikkerhedsberegninger og residualplot.
 • Besvare sandsynlighedsteoretiske påstande ved hjælp af simulation.
 • Benytte R til implementation af simulationsbaserede metoder.


Kompetencer:

 • Vurdere brugbarheden af en statistisk model til at afklare konkrete videnskabelige spørgsmål.
 • Opbygge simulationsforsøg til undersøgelse af simple stokastiske problemer.
Sandsynlighedsregning og statistik (SS), Analyse 1 (An1)
4 timers forelæsning og 4 times øvelser per uge i 7 uger.
Individuel

Feedback ved aktiv deltagelse i øvelsestimerne og forelæsningerne.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 27 timer
Eksamen er en 27 timers tag-hjem prøve.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en betingelse for at deltage i eksamen at man har fået godkendt de to obligatoriske opgaver på kurset.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
Reeksamen

Som den ordinære eksamen. Hvis de to obligatoriske opgaver ikke er godkendt under kurset skal de(n) ikke-godkendte opgave(r) (gen)afleveres. Opgaverne skal være godkendt senest tre uger før reeksamensugens begyndelse.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 38
 • Forberedelse
 • 112
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206