NMAA09014U Sandsynlighedsregning og statistik (SS)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Probability Theory and Statistics (SS)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheroruddannelsen i fysik
Bacheloruddannelsen i machine learning og datavidenskab
Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
Kandidatuddannelsen i datalogi med sidefag

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til sandsynlighedsregning og statistik og omfatter følgende emner:

 • Sandsynlighed fordelinger.
 • Stokastiske variable.
 • Diskrete og kontinuerte fordelinger.
 • Middelværdi og varians.
 • Simultane og marginale fordelinger.
 • Stokastisk uafhængighed.
 • Simulation.
 • Estimation.
 • Maksimum likelihood (ML).
 • Hypotesetest og konfidensintervaller.
 • Lineær regression.
 • Introduktion til det statistiske programsystem R.
Målbeskrivelser

Viden:

 • Forståelse af stokastiske variable og fordelingsbegrebet.
 • Forståelse af sandsynlighedsfunktioner og tætheder i en og to dimensioner, middelværdi og varians.
 • Forståelse af marginale og simultane fordelinger.
 • Forståelse for de statistiske grundbegreber (estimation, konfidensinterval, test, lineær regression), herunder princippet om maksimum likelihood estimation.


Færdigheder:

 • Beregne sandsynligheder og betingede sandsynligheder vha. de basale definitioner og regneregler.
 • Gennemføre beregninger vedr. marginale, simultane og betingede sandsynligheder, middelværdi og varians.
 • Gennemføre estimation, beregne konfidensintervaller og udføre tester.
 • Gennemføre simple simulationseksperimenter og estimation i R.


Kompetencer:

 • Oversætte oplysninger givet som tekst om sandsynligheder og eksperimenter til det relevante matematiske formelsprog.
 • Opbygge, udføre og fortolke simple simulationseksperimenter og gennemfør statistiske operationer i R.
 • Opstille simple statiske modeller (herunder lineære modeller), kunne vurdere deres relevans for at afklare konkrete videnskabelige spørgsmål, og kunne kvantificere usikkerheder om konklusionerne.

 

Publiceres på absalon inden kursets start.

Introduktion til matematik (MatIntro)
4 timers forelæsning, 4 timers øvelser og 1 time "lektiecafe" (regn-selv med hjælp fra instruktor) om ugen i 7 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 107
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Eksamensforberedelse
 • 25
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig

Skriftlig: To obligatoriske gruppe opgaver.

Mundtlig: Mulighed for at få uddybet skriftlig feedback, samt ved aktiv deltagelse i øvelsestimer.

 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
De studerende skal bruge computer med R til eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Det er et krav for at deltage at to obligatoriske gruppeopgaver (op til tre personer) er godkendt og gyldigt.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær.

Det er et krav for at deltage i reeeksamen at kursets to obligatoriske opgaver er godkendt og gyldige.

Hvis opgaverne ikke blev godkendt i det ordinære kursusforløb, kan de genafleveres i revideret form, så de er godkendt senest tre uger før første dag i reeksamensperioden.

Hvis der er ti eller færre tilmeldte til reeksamen, vil reeksamensformen blive ændret til 30 min. mundtlig eksamen uden forberedelse og uden hjælpemidler.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.