NMAA09014U Sandsynlighedsregning og statistik (SS)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Probability Theory and Statistics (SS)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheroruddannelsen i fysik
Bacheloruddannelsen i machine learning og datavidenskab
Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
Kandidatuddannelsen i datalogi med sidefag

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til sandsynlighedsregning og statistik og omfatter følgende emner:

 • Sandsynlighed, betinget sandsynlighed og stokastisk uafhængighed. Stokastiske variable, middelværdi og varians, transformation. Diskrete og kontinuerte fordelinger.  Simultane og marginale fordelinger. Transformationer af uafhængige normalfordelte variable.
 • Maksimum likelihood (ML) estimation.
 • Hypotesetest og konfidensintervaller.
 • Lineær regression.
 • Simulation.
 • Introduktion til det statistiske programsystem R.
Målbeskrivelser

Viden:

 • Basal forståelse af aksiomer og regneregler for et sandsynlighedsfelt samt af stokastiske variable og fordelingsbegrebet.
 • Grundig forståelse af betingede sandsynligheder og tilhørende regneregler.
 • Grundig forståelse af sandsynlighedsfunktioner og tætheder i en og to dimensioner, middelværdi og varians, samt forskellen mellem marginale og simultane fordelinger.
 • Basal forståelse for de statistiske grundbegreber (statistisk model, estimation og konfidensinterval), herunder princippet om maksimum likelihood estimation.

 

Færdigheder:

 • Beregne sandsynligheder og betingede sandsynligheder vha. de basale definitioner og regneregler.
 • Gennemføre beregninger vedr. marginale, simultane og betingede sandsynligheder samt momenter for diskrete stokastiske variable.
 • Udlede marginale tætheder og momenter samt udføre transformationer for kontinuerte stokastiske variable.
 • Gennemføre simple simulationseksperimenter i R med henblik på at undersøge egenskaber ved stokastiske variable og deres fordeling.
 • Gennemføre estimation, beregne konfidensintervaller og udføre modelkontrol i de præsenterede statistiske modeller, både formelmæssigt og vha. R.

 

Kompetencer:

 • Oversætte oplysninger givet som tekst om sandsynligheder, betingede sandsynligheder og eksperimenter til det relevante matematiske formelsprog.
 • Opbygge, udføre og fortolke simple simulationseksperimenter der undersøger egenskaber ved stokastiske variable.
 • Opstille simple statiske modeller, kunne vurdere deres relevans for at afklare konkrete videnskabelige spørgsmål, og kunne kvantificere usikkerheder om konklusionerne.
Introduktion til matematik (MatIntro)
4 timers forelæsning, 4 timers øvelser og 2 timers "lektiecafe" (regn-selv med hjælp fra instruktor) om ugen i 7 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 107
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Eksamensforberedelse
 • 25
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Skriftlig: To obligatoriske opgaver og frivillige afleveringsopgaver.

Mundtlig: Mulighed for at få uddybet skriftlig feedback, samt ved aktiv deltagelse i øvelsestimer

 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
De studerende skal bruge computer med R til eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Det er et krav for at deltage at to obligatoriske gruppeopgaver (op til tre personer) er godkendt og gyldigt.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær.

Det er et krav for at deltage i reeeksamen at kursets to obligatoriske opgaver er godkendt og gyldige.

Hvis opgaverne ikke blev godkendt i det ordinære kursusforløb, kan de genafleveres i revideret form, så de er godkendt senest tre uger før første dag i reeksamensperioden.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.