NMAA05087U Operationsanalyse 1 (OR1)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Operations Research 1 (OR1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Kursusindhold

Optimeringsproblemer og løsningsmetoder:

 • Lineære programmeringsproblemer (LP).
 • Stærk og svag dualitet.
 • Algoritmer til løsning af lineære programmeringsproblemer (primal simplex, dual simplex).
 • Netværksproblemer: Algoritmisk løsning og omskrivning til LP.
 • Introduktion til lineære programmeringsproblemer med heltalsvariable (IP, BIP, MIP).
 • Introduktion til ikke-lineær optimering.


Modellering:

 • Introduktion til modellering af konkrete problemer gennem eksempler.
 • Opstilling af model for et lineært programmeringsproblem.
 • Modellering af logiske udsagn vha. binære variable.


Praktisk løsning:

 • Algoritmisk løsning af konkrete problemer gennem små eksempler.
 • Implementering og løsning af optimeringsproblemer ved brug af softwarepakker.


Efterbehandling af løsning:

 • Fortolkning af resultater.
 • Sensitivitetsanalyse.
 • Samspil mellem teori og praksis.
Målbeskrivelser

Ved kursets afslutning forventes den studerende at:

 • have erhvervet viden om matematiske modeller for en række klassiske optimeringsproblemer og de tilhørende løsningsalgoritmer;
 • have tilegnet sig færdigheder i at opstille matematiske optimeringsmodeller for praktiske problemstillinger, argumentere for valg af passende løsningsalgoritmer, udføre beregninger med algoritmerne på små eksempler samt at løse optimeringsproblemer ved brug af en softwarepakke, forstå og reproducere argumenter fra beviser præsenteret i kurset;
 • have opnået kompetencer inden for formulering og diskussion af optimeringsmodeller for praktiske problemstillinger, herunder argumentation for valg af relevante modelklasser og løsningsmetoder.

Tidligere år er lærebogen D. Bertsekas, J. N. Tsitsiklis, Introduction to Linear Optimization, Athena Scientific, 1997 blevet brugt. Køb ikke undervisningsmateriale før du har talt med kursusansvarlig.

Lineær Algebra (LinAlg) eller lignende.
2 x 2 timers forelæsninger og 2 x 2 timers øvelser om ugen i 7 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 87
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • Projektarbejde
 • 60
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

Individuel skriftlig feedback gives på to projektopgaver for at de studerende kan forbedre efterfølgende afleveringer og genafleveringer.

Kollektiv mundtlig feedback gives på de studerendes præsentationer ved tavlen i øvelsestimerne.

 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

For at blive instillet til eksamen skal den studerende have godkendt to projektopgaver i løbet af kurset.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
Reeksamen

Samme som ordinære medmindre der er 10 eller færre tilmeldt. I så fald ændres reeksamensformen til en 30 minutters mundtlig eksamen uden forberedelse. Mundtlig eksamen er uden hjælpemidler

Indstillingskrav til reeksamen: Hvis de to projektopgaver ikke er godkendt i løbet af kurset, skal de (gen)afleveres. De skal godkendes senest tre uger inden reeksamensugen.

 

 

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.