NMAA05077U Regnskab og jura (Regn&Jura2)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Accounting and Law (Regn&Jura2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik

Kursusindhold

Kurset giver en oversigt over regnskabs- og tilsynsstandarder inden for forsikring og pension. Kurset har til hensigt at give den studerende indsigt i den lovgivning, som danner rammen for forsikringserhvervet. 

 

Følgende overordnede emner berøres: Bogføring og regnskab, regnskabsreglerne for livs- og skadeforsikring, finansielle systemer, regulering og tilsyn af forsikringsvirksomhed samt produktudvikling- og styring.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Kendskab til grundlæggende bogføring og regnskab
 • Kendskab til regnskabsreglerne for livs- og skadeforsikring, herunder Regnskabsbekendtgørelsen
 • Grundig forståelse af forsikringsmæssige hensættelser og det forsikringstekniske resultat
 • Basalt kendskab til virksomhedsfinansiering samt porteføljestyring
 • Basalt kendskab til finansielle systemer, deres relevante aktører samt faktorer, der kan påvirke deres stabilitet
 • Dybdegående kendskab til det lovgivningsmæssige miljø for regulering af og tilsyn med en forsikringsvirksomhed, herunder Lov om forsikringsvirksomhed samt Solvens II-direktivet
 • Kendskab til de mest typiske pensionsprodukter, herunder deres kendetegn samt retningslinjer for produktudvikling og -styring

 

Færdigheder:

 • Redegøre for det lovgivningsmæssige miljø for regulering af og tilsyn med en forsikringsvirksomhed
 • Redegøre for de grundlæggende principper i regnskabsførelse
 • Redegøre for det lovgivningsmæssige miljø for regnskabsførelse i en forsikringsvirksomhed
 • Forklare og analysere regnskabsmæssige sammenhænge

 

Kompetencer:

 • Formidle og formulere viden fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde
 • Afkode ligheder og forskelle mellem praksis og teori.
Forsikring og jura (Forsik&Jura1) eller tilsvarende.

Forudgående kendskab til grundlæggende forsikrings- og finansmatematik – svarende til Basic Non-Life Insurance Mathematics (Skade1), Finansiering 1 (Fin1) og Grundlæggende livsforsikringsmatematik (Liv1) eller tilsvarende – kan forøge den samlede læringsoplevelse men udgør ikke en egentlig faglig forudsætning.
6 timers forelæsning per uge i 7 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 124
 • Eksamensforberedelse
 • 39
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Mundtlig feedback ved den afsluttende prøve. Herudover mulighed for mundtlig feedback til forelæsningerne.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter (ingen forberedelse)
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.