NKEB19000U Naturressourcers organiske kemi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Natural Resource Organic Chemistry

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give en grundlæggende forståelse for organisk kemi og nogle spektroskopiske metoder af betydning for naturressourcer og udgøre et fundament for videre studier indenfor området.

Kurset introducerer grundlæggende organisk-kemiske begreber med fokus på emner af relevans for forståelse af organiske forbindelsers struktur og reaktivitet. Dette inkluderer organiske forbindelsers molekylstruktur, beskrivelser af orbitaler i organisk kemi, navngivning og udvalgte kemiske reaktioner såsom addition, substitution og elimination, nucleofil acyl-substitution, elektrofil aromatisk substitution, aldolreaktioner, mm. Der gives en gennemgang af de fysisk-kemiske egenskaber for funktionelle stofklasser (alkaner, cycloalkaner, alkener, alkyner og aromatiske forbindelser, alkylhalider, alkoholer, ethere, thioler, aldehyder, ketoner, carboxylsyrer, estre og amider), med det sigte at forstå deres rolle i vigtige molekyler såsom aminosyrer, peptider, proteiner, kulhydrater, og lipider.

Der gives en introduktion til beskrivelsen af reaktioners kinetik og termodynamik. Stereokemi og-repræsentationer omfattende E/Z-, R/S- og D/L-nomenklatur, Fischer- og Newman-projektioner, samt 'zig-zag'-repræsentation (aminosyrer) vil blive beskrevet. Optisk aktivitet bliver introduceret. Kvalitative analytiske og spektroskopiske metoder til karakterisering af organisk molekylers struktur vil være en integreret del af undervisningen, med en fokus på NMR- og massespektroskopi.

Pensum eksemplificeres med et antal cases fra plantebiologi og miljøkemi, såsom signalering i bælgplanter, cykliske peptider i planter og enkelte pesticiders kemi.

Målbeskrivelser

Viden

 • Beskrive de under kurset gennemgåede stofklassers opbygning, bindinger, reaktivitet og fysisk-kemiske egenskaber
 • Beskrive simple kemiske reaktionsmekanismer ud fra elektrofiler og nukleofiler
 • Redegøre for principper bag systematisk navngivning og tegning af strukturformler
 • Redegøre for grundlæggende principper for organisk-kemiske forbindelsers konstitution, konfiguration og konformation
 • Redegøre for nogle spektroskopiske teknikker (NMR- og massespektrometri) og deres egnethed til identifikation af organiske forbindelser
 • Beskrive aminosyrers, peptiders, kulhydraters og lipiders opbygning og funktion

 

Færdigheder

 • At kunne forudsige organisk-kemisk reaktivitet
 • At kunne anvende ’krumme pile’ til at forklare reaktionsmekanismer
 • At kunne fortolke simple NMR spektre
 • At kunne fortolke simple massespektre
 • At kunne perspektivere struktur, binding og reaktivitet af såvel simple som sammensatte organiske stoffer
 • At benytte korrekt kemisk terminologi til beskrivelse og forklaring af simple kemiske reaktioner
 • At identificere organiske forbindelser entydigt vha. spektroskopiske metoder
 • At udføre simple organisk-kemiske eksperimenter

 

Kompetencer

Den studerende skal efter kurset:

 • Være i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer indenfor organisk kemi til at kunne opnå en grundlæggende forudsætning for forståelse af biokemi, naturressourcer og miljøkemi
 • Kunne relatere eksperimentelle observationer til teoretisk viden om organisk kemi, for dermed at drage relevante konklusioner vedrørende eksempler fra naturressourcer og miljøkemi

Grundbog i organisk kemi - se Absalon for mere information

Kursus i almen uorganisk kemi
Forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser.
Kurset er identisk med NKEB16000U Naturressourcers kemi 2.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 126
 • Teoretiske øvelser
 • 16
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Forudsætning for indstilling til eksamen er 22 timers deltagelse i laboratoriedelen samt aflevering og godkendelse af rapporter for 4 ud af 5 øvelsesgange

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Lærebog (også som e-bog)

Øvelsesvejledning

Skriftlige noter

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Forudsætning for indstilling til reeksamen er den samme som indstilling til ordinær eksamen, dvs. at de studerende tidligere skal have fået godkendt 22 timers deltagelse i laboratoriedelen og rapporter for 4 ud af 5 øvelsesgange.

Hvis der er 10 eller færre tilmeldte til eksamen afholdes denne som en 30 min mundtlig eksamen (uden forberedelsestid).

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen