NKEB14006U Eksperimentel fysisk kemi (FysKem2)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Experimental Physcial Chemistry

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi
Bacheloruddannelsen i kemi
Kandidatuddannelsen i bioteknologi med sidefag

Kursusindhold

Hovedsagligt eksperimentelt kursus i fysisk kemi med hovedvægten på de emner som er blevet gennemgået i TermoKin: termodynamik, kemisk ligevægt, transportligninger for gasser og væsker, kemisk kinetik, samt absorptions spektroskopi og kolligative egenskaber.

Laboratoriearbejde indenfor områderne: Opløselighedsprodukt. Kolligative egenskaber. Homogen katalyse og kinetik. Kalorimetri. Partielt molært volumen og damp tryk. Lambert-Beers lov. Kemisk ligevægt.

Målbeskrivelser

Viden:
Fysisk-kemi viden indenfor områderne: termodynamik, kemisk ligevægt, transportligninger for gasser og væsker, kolligative egenskaber, kemisk kinetik samt absorptions spektroskopi.

Færdighed:
Begå sig i et laboratorium på en forsvarlig måde.
Bearbejde og analysere data.
På dansk redegøre mundtligt og skriftligt for udført kemisk arbejde.
Anvende en række grundlæggende beregningstekniske og eksperimentelle metoder på kemiske problemstillinger.

Kompetencer:
Beskrive og anvende fysisk-kemiske måleopstillinger og redegøre for den tilhørende fysisk-kemiske teori.
Udfærdige en fyldestgørende rapport over en fysisk-kemisk eksperiment.
Udvælge og anvende relevante teoretiske og eksperimentelle metoder til løsning af forelagte kemiske problemer.
Databehandling inklusiv vurdering af måleusikkerhed og brug af enheder korrekt.

Oplyses på Absalon

Det anbefales at den studerende er fortrolig med indholdet af de obligatoriske kurser på første år af bacheloruddannelsen i kemi. Desuden forventes der kvalifikationer indenfor termodynamik svarende til TermoKin.
Ugentlige laboratorie øvelser (en formiddag eller eftermiddag per uge), understøttet af klasseundervisning/​regneøvelser (en formiddag eller eftermiddag per uge) og en fællestimer/​forelæsninger per uge. De studerende arbejder i grupper i laboratoriet og afleverer en fælles rapport per øvelse. I forbindelse med klasseundervisningen vil der være teoretiske opgaver samt vejledning i rapportskrivning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 68
 • Teoretiske øvelser
 • 32
 • Praktiske øvelser
 • 32
 • Projektarbejde
 • 56
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Skriftlig aflevering, løbende
Prøveformsdetaljer
a) Skriftlig prøve 2 timer med opsyn som vægtes 50 %
b) Ugentlig aflevering af laboratorierapporter (7 i alt). De 5 bedste rapporter vægtes hver med 10 %.
Delprøverne behøver ikke at være bestået hver for sig.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Reeksamen

30 minutter mundtlig eksamen

Kriterier for bedømmelse

Den studerende forventes at kunne:
Definere forsvarlig omgang i laboratoriet.

Brug af enheder på korrekt vis.
Vurdering af måleusikkerhed.

Forklare de gennemgåede måleopstillinger og teorien bag disse.
Dvs områder: termodynamik, kemisk ligevægt, transportligninger for gasser og væsker, kolligative egenskaber, absorptions spektroskopi, samt kemisk kinetik.

Løse teoretiske fysisk-kemiske opgaver.

Skrive en kortfattet rapport over en øvelse.