NKEB14001U Nano 1 - Introduktion til nanovidenskab

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Nano 1 - Introduction to Nanoscience

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i nanoscience

Kursusindhold

I dette kursus introduceres de studerende til den videnskabelige metode og dens konkrete udmøntning i forsøgsplanlægning, analyse og fortolkning af forsøgsresultater samt formidling af opnåede resultater. Kurset har udgangspunkt i et eksperimentelt nanovidenskabeligt forskningsprojekt som den studerende gennemfører i løbet af kurset.

Bemærk at deltagelse i sikkerhedsundevisningen på anden kursusdag er obligatorisk for at kunne deltage i laboratoriedelen af kursusforløbet.

 

 

Målbeskrivelser

Efter kurset forventes de studerende at have følgende:

Viden om:

 • søgning af faglig information på internettet og fagbiblioteker
 • IT-systemerne på HCØ/KU
 • basal praktisk laboratoriearbejde
 • simpel databehandling af forsøgsresultater
 • laboratoriejournal og udfærdige forsøgsrapporter
 • simple kemiske og fysiske analyse metoder

 

Færdigheder:

 • fortrolighed med læsning af simple eksperimentelle artikler på engelsk
 • kunne anvende basal viden om biologi, kemi og fysik i nanoteknologisk problemstillinger
 • at kunne anvende IT-systemerne på HCØ/KU
 • sikkerhedsmæssigt forsvarligt at kunne udføre simple nanoteknologiske forsøg
 • at kunne udføre simpel databehandling af forsøgsresultater
 • at kunne skrive laboratoriejournal og udfærdige forsøgsrapport efter nøje krav til formatering og indhold

 

Kompetencer:

 • anvende kursets viden og færdigheder i de videre studier
 • at kunne fremlægge et afgrænset nanoteknologisk emne i en struktureret mundtlig form
 • selvstændigt at kunne finde og tage stilling til information på internettet og fagbiblioteker

 

Forelæsningsnoter og forskningsartikler. Alt nødvendigt materiale vil blive gjort tilgængeligt på kursushjemmesiden.

 

Forelæsninger, regneøvelser, laboratorieøvelser og fremlæggelse
Studerende, der er gravide eller ammer, eller lider af sygdomme som fx epilepsi eller diabetes, skal inden første laboratorieøvelsesgang kontakte den kursusansvarlige med henblik på at aftale evt. særlige forholdsregler.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 25
 • Forberedelse (anslået)
 • 41
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Projektarbejde
 • 70
 • Eksamen
 • 20
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives skriflig feedback på midtvejrapporten (kollektivt), journalbogen (individuelt) samt præsentationen (kollektivt/individuelt).

Der gives desuden løbende mundtlig feedback i laboratoriet. Det er dog vigtigt at den studerende selv opsøger feedback fra undervisningsassistenter og underviser.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 uge
Slutevaluering i form af en take-home opgave i form af en kort rapport baseret på data fra øvelsesrapporterne.
Krav til indstilling til eksamen

Mindst 90% fremmøde til kursus
Aflevering og godkendelse af alle øvelsesrapporter
Aflevering og godkendelse af laboratoriejournal
Fremlæggelse af et nanoteknologisk emne i plenum

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Reeksamen

Mundtlig prøve med udgangspunkt i en synopse skrevet over øvelser og rapporter. 20 minutter uden hjælpemidler.

Der kan ikke ses bort fra krav om gennemførte øvelser/ laboratorieøvelser, og studerende, der ikke opfylder kravet skal derfor følge kurset igen det kommende studieår.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse