NKEB13006U Anvendt spektroskopi (AnvSpek)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Applied Spectroscopy (Anv Spek)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

 

Kursusindhold

At give studerende den nødvendige baggrund og erfaring i at anvende de mest almindelige spektroskopiske metoder til identifikation og karakterisering af uorganiske og organiske forbindelser.

Kurset tager udover karakterisering ved masse- og NMR spektroskopi sit udgangspunkt i kemiske forbindelsers vekselvirkning med elektromagnetisk stråling. Ud over den teoretisk baggrund for de spektroskopiske metoder indføres den studerende i den praktiske gennemførelse af de spektroskopiske målinger samt anvendelse af det tilgængelige datamateriale.

Målbeskrivelser

Viden

-kendskab til den fysisk kemiske baggrund for de mest almindelige spektroskopiske teknikker (se kursusindhold), der anvendes til karakterisering af kemiske forbindelser

Færdigheder

- eksperimentelt at tilvejebringe spektroskopiske data ved hjælp af UV-VIS, IR, NMR og MS metoder

- foretage databehandling af 1D og 2D NMR spektre
- gennem anvendelsen af spektroskopiske data for en udvalgt uorganisk eller organisk forbindelse identificere forbindelsens mulige kemiske identitet    
-anvende tilgængelige datamateriale og literaturkilder som en hjælp til karakterisering af kemiske forbindelser

Kompetencer

- fortolke spektre af en given uorganisk eller organisk forbindelse optaget ved de metoder som indgår i kurset med hensyn til sammensætning, symmetri og struktur/delstruktur.

 

Oplyses på Absalon

Kendskab til uorganisk og organisk kemi - såvel teoretisk som praktisk - på et niveau svarende til indholdet af KemiU1, KemiU2 og Kemt iO forudsættes bekendt, dvs 30 ECTS point i kemiske fag på universitetsniveau inkl. laboratorieøvelseskurser.
Forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 137
 • Forelæsninger
 • 21
 • Praktiske øvelser
 • 15
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Løbende bedømmelse
Eksamen består af to elementer:
1) En 3-timers skriftlig prøve der udgør 70% af karakteren.
2) Aflevering af to laboratorierapporter om identifikation af henholdsvis en uorganisk og organisk forbindelse. Rapporterne udgør sammenlagt 30% af karakteren.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Alt på nær internetadgang

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

3-timers skriftlig prøve, udgør 70% af karakteren.
Ved ti eller færre tilmeldte vil den skriftlige prøve blive ændret til mundtlig prøve.
De resterende 30 % af karakteren udgøres i alle tilfælde af to laboratorierapporter om identifikation af henholdvis en uorganisk og organisk forbindelse. Tidligere rapporter kan indgå. Nye eller reviderede rapporter skal være afleveret en uge inden reeksamen. 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen