NKEB13005U Uorganisk kemi 2 (KemiU2)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Inorganic Chemistry 2 (KemiU2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioteknologi
Bacheloruddannelsen i kemi

Kursusindhold

Kvalitativ analyse, uorganisk stofidentifikation, metallers kemi i vandig opløsning, anvendelse af personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr, støkiometri, uorganisk kemisk nomenklatur, syrer/base-, fældnings- og kompleksdannelsesligevægte, elektrokemi, iongitre, kuglepakninger, kompleksforbindelsers reaktivitet og spektroskopiske egenskaber, isomeri, Maple som digitalt værktøj.

Målbeskrivelser

Efter kurset har den studerende viden om:

 • grundtrækkene af udvalgte metallers kemi i vandig opløsning
 • strukturen af udvalgte iongitre

Efter kurset har den studerende færdigheder i at:

 • anvende regler for nomenklatur af simple uorganiske forbindelser
 • opstille relevante udtryk for ligevægte herunder syre/base-, kompleksdannelses- og opløselighedsligevægte og på baggrund heraf beregne koncentrationen af de involverede species
 • beregne ligevægtskonstanter og standardelektrodepotentialer ud fra relevante standardelektrodepotentialer og ligevægtskonstanter
 • udføre simple kvalitative eksperimenter i semimikromålestok
 • anvende relevante, personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr
 • beskrive vekselvirkningen mellem metalioner og ligander under anvendelse af begrebet hård/blød

 Efter kurset har den studerende kompetencer til selvstændigt at:

 • sammenligne forskellige former for kuglepakninger
 • forudsige og diskutere koordinationsforbindelsers elektronstruktur på kvalitativt niveau i sammenhæng med forbindelsernes rumlige struktur og spektroskopiske egenskaber
 • diskutere isomeriforhold i koordinationsforbindelser

 

Der henvises til Absalon

Indholdet af kurset KemiU1 forudsættes bekendt
videoforelæsninger, regneøvelser og laboratorieøvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 103
 • Teoretiske øvelser
 • 32
 • Praktiske øvelser
 • 64
 • E-læring
 • 3
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Løbende skriftlig og individuel mundtlig feedback på laboratorieøvelsesrapporter og ugentlige afleveringsopgaver

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig stedprøve, 4 timer

Kurset er udtaget til ITX-eksamen
Krav til indstilling til eksamen

1) Alle 8 laboratorieøvelser skal være gennemført og tilhørende rapporter godkendt.

2) Mindst 5 hjemmeopgavesæt skal være afleveret og godkendt.

 

 

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

De eneste tilladte hjælpemidler er en lommeregner og et molekylbyggesæt.

Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn. Hjælpemidler som ordinær eksamen.

Der kan ikke ses bort fra krav om beståede laboratorieøvelser, og studerende, der ikke opfylder kravet, skal derfor følge kurset igen i det kommende studieår

Godkendte laboratorieøvelser er gyldige i 2 år og kan genbruges ved sygdom eller reeksamen

Har den studerende bestået 1. del af kravet men ikke 2. del, skal manglende hjemmeopgavesæt afleveres senest 3 uger før reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser