NKEB11004U Almen og uorganisk kemi (AlmUorg)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

General and Inorganic Chemistry (AlmUorg)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi
Bacheloruddannelsen i nanoscience

Kursusindhold

Struktur og opbygning af det periodiske system, oktetregel, Lewisstruktur, VSEPR, udvalgte grundstoffers kemi i vandig opløsning, støkiometriske beregninger, uorganisk-kemisk nomenklatur, syre/base-, opløseligheds- og kompleksdannelsesligevægte, redoxreaktioner og elektrokemi, anvendelse af personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr

Målbeskrivelser

Efter kurset har den studerende viden om:
• Det periodiske System, elektronstruktur,  tilstandsformer, kemisk struktur, elektrokemi, kvalitativ og kvantitativ beskrivelse af ligevægte
• grundtræk af udvalgte metallers og ikke-metallers kemi i vandig opløsning
  
Efter kurset har den studerende færdigheder i at:
• anvende Aufbau-princippet, herunder Hunds regel og Pauli's udelukkelsesprincip, til at bestemme elektronkonfigurationen for grundstilstanden af et atom
• opskrive Lewis-strukturen for et molekyle
• anvende danske regler for nomenklatur af simple uorganiske forbindelser
• afstemme reaktionsskemaer og udføre støkiometriske beregninger
• opstille relevante udtryk for ligevægte, herunder syre/base-, opløseligheds- og kompleksdannelsesligevægte, samt på baggrund heraf beregne koncentrationen af involverede species
• opskrive og anvende Nernst's ligning på simple redoxsystemer, herunder beregne en ligevægtskonstant ud fra relevante standardelektrodepotentialer
• betjene simpelt analytisk-kemisk udstyr og udføre volumetriske analyser med rimelig nøjagtighed
• anvende relevante personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr

Efter kurset har den studerende kompetencer til selvstændigt at:
• gøre rede for de enkelte grundstoffers elektroniske struktur og placering i det periodiske system
• forudsige, beskrive og forklare enkle uorganiske forbindelsers rumlige opbygning
• skitsere grundtrækkene af en række udvalgte grundstoffers kemi i vandig opløsning
• gøre rede for og sammenligne kemiske og fysiske egenskaber af udvalgte grundstoffer og disses kemiske forbindelser

Oplysning om lærebog, øvelsesvejledning og noter meddeles på Absalon-siden.

MatIntroKem eller tilsvarende
Forelæsninger, regneøvelser og laboratorieøvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 130
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

1) Alle seks laboratorieøvelser skal være gennemført og tilhørende rapporter godkendt.
2) Mindst fem hjemmeopgavesæt skal være afleveret og godkendt senest to uger før eksamen.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Eneste tilladte hjælpemiddel er lommeregner. Den første del (op til 1 time) af eksamen er helt uden hjælpemidler.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveform er den samme som ved ordinær eksamen. Der kan ikke ses bort fra krav om gennemførte laboratorieøvelser, og studerende skal derfor følge kurset igen det kommende studieår såfremt de mangler at opfylde 1. del af kravet. Har de studerende bestået 1. del af kravet men ikke 2. del, skal de aflevere 5 hjemmeopgavesæt senest to uger før reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser