NKEB10004U Videregående uorganisk kemisk syntese (VidUorgSyn)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Advanced inorganic chemical synthesis (VidUorgSyn)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi

Kursusindhold

Selvstændig planlægning og udførelse af uorganisk syntesearbejde ud fra forskrifter i faglitteraturen. Vurdering af sikkerhedsmæssige og miljømæssige aspekter ved arbejdet.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus har den studerende viden om og kendskab til simple og avancerede enhedsoperationer og synteseteknikker, og hvorledes disse anvendes i forbindelse med syntesearbejde.

Efter endt kursus har den studerende færdigheder i at betjene laboratorieudstyr, at arbejde sikkert i et laboratorium, samt at anvende relevant elektronisk baseret informationssøgning.

Efter endt kursus har den studerende kompetencer til:
- at læse og fortolke præparative synteseforskrifter fra dansk og fremmedsproget faglitteratur
- selvstændigt at udarbejde risikoanalyser forbundet ved syntesearbejdet
- selvstændigt at modificere en forskrift og fremgangsmåde under hensyntagen til de aktuelle rammer, tilgængelige udgangsstoffer og det tilgængelige udstyr
- selvstændigt at vurdere hvilke termodynamiske samt fysisk-kemiske data der er relevante for syntesearbejdet.

Det anbefales at den studerende er fortrolig med indholdet af de obligatoriske kurser på første år af bacheloruddannelsen i kemi.
Laboratoriearbejde. I forbindelse med synteseopgaverne afleveres uddybende rapporter. I sidste halvdel af blokken anvendes tiden til en større sammenhængende synteseopgave. Alle rapporter indeholder relevante observationer samt en uddybende diskussion af relevansen af alle operationer, kemisk og fysisk natur af udgangsstoffer, produkter og biprodukter.
Kurset kan ikke tages, hvis UOrgSyn er bestået.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 136
  • Praktiske øvelser
  • 276
  • I alt
  • 412
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Bedømmelsen baseres på otte opnåede eksperimentelle resultater (stoffer) samt tilhørende afleverede rapporter. Envidere skal en (1) uddybene rapport alfleveres. Alle ni rapporter samt ekperimentelle resultater (stoffer) vægtes lige.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Reeksamen

Hvis alle ekperimenter er udført, men en eller flere rapporter er afleveret for sent, er reeksamen en aflevering af manglene rapporter og stoffer.

Hvis nogen af eksperimenterne ikke er udført skal disse udføres næste gang kurset er udbudt, og de manglene rapporter of stoffer skal indleveres

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen