NKEA60002G Kemiske undervisningsforsøg (KUF)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Chemical Educational Experiments

Kursusindhold

Kursisten skal skal indøve og udføre 6 demonstrationsforsøg, hvoraf 3–6 skal demonstreres offentligt. Yderligere skal kursisten udarbejde 6 vejledninger til elevforsøg, alle med besvarelser, og udføre disse forsøg i laboratoriet. Slutteligt skal der indenfor et tematisk område udarbejdes et demonstrationsforsøg og to elevforsøg, begge med besvarelser. 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus har kursisten viden om kilder til eksperimentel kemi på gymnasialt niveau, samt viden om sikkerheds- og miljømæssige aspekter af selve demonstrationseksperimenterne og af den kemi der demonstreres.

Efter endt kursus har kursisten færdigheder i at betjene almindeligt laboratorieudstyr, og i at tilpasse et demonstrationsforsøg eller et elevforsøg til det tilgængelige laboratorieudstyr.

Efter endt kursus har kursisten kompetencer til at planlægge og udføre gymnasierelevante kemiforsøg.

Individuelt pensum fastlægges i 4. uge af undervisningsforløbet.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.
Det anbefales, at kursisten har erfaring med praktisk laboratoriearbejde.
Kurset er et eksperimentelt kursus. Der vejledes i laboratoriet og under forberedelserne og udførelsen af demonstrationseksperimenterne. Udover personale fra Kemisk Institut er der til kurset knyttet en ekstern lektor med undervisningserfaring og tilknytning fra gymnasieskolen.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 110
  • Praktiske øvelser
  • 96
  • I alt
  • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Mundtlig prøve, 30 min (uden forberedelsestid)
Prøveformsdetaljer
Løbende evaluering givet på baggrund af følgende fire delelementer:

(a) Efter 4. undervisningsuge skal 2 demonstrationsforsøg samt 2 elevforsøg med besvarelser være afleveret, godkendt, samt gjort tilgængelige for de andre deltagere.

(b) Efter 8. undervisningsuge skal yderligere 2 demonstrationsforsøg samt 2 elevforsøg med besvarelser være afleveret, godkendt, samt gjort tilgængelige for de andre deltagere.

(c) Efter 11. undervisningsuge skal yderligere 2 demonstrationsforsøg samt 2 elevforsøg med besvarelser være afleveret, godkendt, samt gjort tilgængelige for de andre deltagere.

(d) Mundtlig prøve. Den mundtlige prøve er uden forberedelse og består af udførelsen af et demonstrationsforsøg og diskussion af rapport over det tematiske arbejde.
Bedømmelsen baseres ligeligt på rapporten over det tematiske arbejde og det udførte demonstrationsforsøg.

Præsentationer i (a), (b), (c), og (d) indgår med vægt 10%, 10%, 10%, og 70% i karakterfastsættelsen.

Alle afleveringer i delelementer (a)-(c) skal være bestået, for at kursisten kan deltage i delelement (d)
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Rapporten kan medtages til den mundtlige eksamen.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen. 

Kursisten kan tilmelde sig reeksamen i slutningen af næste blok, forudset at det praktiske arbejde er blevet godkendt (senest 2 uger før reeksamen).

Der kan ikke ses bort fra krav om gennemførte øvelser/ laboratorieøvelser, og kursister, der ikke opfylder kravet skal derfor følge kurset igen det kommende studieår.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen