NIGM20002U Modul 3: Naturen som træningsmiljø, uderehabilitering og friluftsaktiviteter

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Module 3: Nature as an Environment for Exercises, Outdoor Rehabilitation and Recreation

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Kursusindhold

De seneste år har vist, at naturen spiller en vigtig rolle for menneskers fysiske, mentale og sociale sundhed. Kurset ser på, hvordan naturen kan indgå som ramme og medspiller i rehabilitering og i forhold til rekreative aktiviteter.

Kurset har fokus på, hvordan naturmiljøer kan indgå i rehabiliteringen af borgere som led i genoptræning efter sygdom eller svækkelse (ude-rehabilitering). Denne del af masteruddannelsen har en særlig praksisrelation, hvor der arbejdes med grundlæggende træningselementer som styrke-og konditionstræning, balancetræning samt funktionsrettet træning i naturmiljøer. Ligeledes vil kurset beskæftige sig med, hvordan rekreative ude-aktiviteter for borgere med funktionsnedsættelse kan styrke den samlede sundhed.

Målbeskrivelser

Ved afslutning af kurset forventes den studerende at have følgende:

Viden:

 • Viden om sammenhæng mellem naturen og mennesker sundhed
 • Viden om tilpasning af fysiske aktivitet og grundlæggende målemetoder af fysisk kapacitet
 • Kende til definitioner og væsentlige begreber inden for og rehabilitering
 • Have forståelse for brug af friluftaktiviteter med et socialt og pædagogisk formål

Færdigheder:

 • Finde frem til og inddrage relevante forskningsstudier om uderehabilitering
 • Inddrage egen viden og erfaring til at udvikle fysisk træning
 • Kunne udvikle rekreative aktiviteter i forskellige naturmiljøer

 

Kompetencer:

 • Gennemføre tilpassede aktiviteter inden for uderehabilitering og efterfølgende reflektere over egen rolle og deltagernes reaktioner.
 • Gennemføre basale friluftsaktiviteter med socialt og pædagogisk formål
 • Forstå og anvende relevante måleredskaber til evaluering af deltagernes udbytte af aktiviteterne
 • Kommunikere og samarbejde på tværs af fagligheder mht. at kvalificere aktiviteter i naturen og lade disse indgå i et forløb med et uderehabiliterende formål. 

Relevant litteratur på dansk og engelsk og nordiske sprog indgår.

2 Internater a 2 dage samt en enkelt kursusdag. De studerende forventes at indgå i projektarbejde i grupper
Dette kursus er ikke åbent for ordinære bachelor- og kandidatstuderende.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Ekskursioner
 • 20
 • Projektarbejde
 • 158
 • Seminar
 • 5
 • Vejledning
 • 5
 • I alt
 • 203
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Løbende
Prøveformsdetaljer
Prøveform: I løbet af undervisningsperioden afleveres to opgaver, der indgår i den samlede bedømmelse (eksamen). I de to skriftlige opgaver skal den studerende demonstrere opfyldelse af målene for modulet.
Ved afslutningen af modulet bedømmes de to afleverede opgaver: bestået/ikke bestået. Der gives efterfølgende en mundtlig feedback.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

uge 25

Reeksamen

Såfremt den studerendes 2 afleverede eksamensopgaver (se under eksamenform) samlet set vurderes som ikke bestået, skal den studerende udarbejde nyt produkt. Der gives skriftlig feedback på de ikke-beståede opgaver. 

Kriterier for bedømmelse

De skriftlige afleveringer vurderes på baggrund af målbeskrivelserne for kurset.