NIGM16003U  Natur som ressource for behandling og sundhedsfremme

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Nature as a Resource for Treatment and Health Promotion

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

 

Kursusindhold

Kurset fokuserer på at den studerende med baggrund i egne praktiske og arbejdsrelaterede erfaringer og med afsæt i relevante teorier og forskning skal kunne forklare og argumentere for hvordan naturmiljøer kan bidrage til at fremme sundhed og hvordan en terapihave kan understøtte naturbaseret behandling.

De studerende bliver gennem praktiske eksempler introducerede til sundhedsfremmende og terapeutiske naturbaserede aktiviteter mod forskellige målgruppers behov.

I kurset bliver relevante teorier indenfor emet samt den historiske udvikling af terapihaver og haveterapi  gennemgået. Centrale begreber bliver gennemgået og diskuteret, f.eks. 'sundhed' og 'natur'.

En projektkopgave med fokus på hvordan naturmiljøer kan bidrage til at fremme sundhed og/eller støtte natur-baseret terapi indgår som en væsentligt del af  kurset.

Målbeskrivelser

Efter kurset forventes den studerende at kunne:

 Viden

 • Forklare de mest anerkendte teorier og relevant forskning indenfor relationen mellem:
  • natur, mennesker og sundhed
  • haveterapi og behandling
 • Forklare hvordan en terapihave kan understøtte naturbaseret behandling
 • Forklare hvordan naturmiljøer kan bidrage til at fremme sundhed

Færdigheder

 • Have forståelse for interaktionen mellem naturmiljøer og sundhedsfremme, samt mellem terapihaver og specifikke patientgruppers terapiforløb og helbred
 • Anvende egne praktiske erfaringer i samspil med relevante teorier og forskning indenfor kursets emne
 • Kende til, og anvende forskellige definitioner af sundheds- og natur begreberne

 

Kompetencer

 • Undersøge, analysere og beskrive forskellige patientgruppers eller andre grupper i samfundets behov for natur- og havemiljøer i et sundhedsperspektiv
 • Relatere kursets indhold i relation til andres og egen praksis
 • Være en del af nationale-og internationale netværk, inden for relationen mellem mennesker, sundhed og natur

Der informeres om undervisningsmateriale og litteratur før og under kurset. 

Studie- og undervisningsformen er tilpasset studerende, der vil videreudanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Undervisningen er koncentreret til to internater af 2 1/2 dages varighed samt to enkeltstående undervisningsdage. Forud for hvert internat/​undervisningsdag informeres om kursuslitteratur (50-200 sider). Internaterne består af foreslæsninger, projektarbejde, vejledning, seminarer og ekskursioner.
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering, løbende
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige aflevering. Eksamen vægtes således: Skriftlig aflevering 60% og mundtlig eksamen 40%. Der gives en samlet karakter. Opgaven udarbejdes løbende under kurset og afleveres inden eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

 

 

 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Reeksamen er alene en skriftlig aflevering. Den foregår på baggrund af en stillet, skriftlig opgave, bedømmelse efter 7-trinsskalen. Ingen ekstern censur.

Den skriftlige opgave udleveres via e-mail 2 måneder inden afleveringstidspunktet.

 

 

 

 

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Forberedelse
 • 75
 • Projektarbejde
 • 120
 • Kollokvier
 • 8
 • Ekskursioner
 • 16
 • Vejledning
 • 5
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 275