NIGK17018U Feltkursus i naturforvaltning

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Field Course in Nature Management

Kursusindhold

Kurset går i dybden med de økologiske konsekvenser af menneskelige aktiviteter, så det biologiske grundlag for naturbeskyttelse, naturpleje, naturovervågning og naturgenopretning klarlægges. De studerende stifter bekendtskab med den praktiske planlægning fx. gennem vejledninger i overvågning, klassificering, naturpleje og naturgenopretning. De studerende lærer principperne bag handleplaner, plejeplaner og naturplaner samt bliver i stand til selv at udarbejde og kritisk kommentere allerede eksisterede forvaltningsplaner. Den studerende lærer at vurdere betydning af en  administrativ opdeling af landet uden hensyntagen til biologiske sammenhænge i forhold til mulighederne for at forvalte naturen.

Målbeskrivelser

Efter kurset forventes deltagerne at kunne:

Viden:

Feltkurset behandler naturbeskyttelse og -forvaltning, herunder landskabsøkologi, med et operationelt sigte, dvs. der lægges vægt på konkret opgaveløsning i felten. Følgende emner behandles:

 • naturforvaltning nationalt og internationalt (NATURA 2000, §3),
 • naturovervågning og bevaringsmålsætninger,
 • naturpleje og –genopretning,
 • naturplaner,
 • feltbaseret naturformidling og naturvejledning.


Færdigheder:

Efter kurset forventes deltagerne at kunne:

 • foretage analyser af naturtilstanden i en given habitat baseret på vegetationen, samt udvalgte plane- og dyrearters forekomst og hyppighed (bilagsarter, rødlistearter m.v.).
 • udføre naturovervågning og naturkvalitetsbedømmelse med de hertil udviklede redskaber og lave en kritisk analyse af resultaterne herfra.
 • beskrive en naturlokalitet og indhente den nødvendige viden (biologi, drift, miljøpåvirkning, administration etc.) for en forvaltning med henblik på at opnå gunstig bevaringsstatus for naturtyperne på lokaliteten.


Kompetencer:

 • tilrettelægge den optimale naturpleje i forhold til målsætning for en naturlokalitet.
 • afrapportere og formidle resultaterne fra en analyse af en lokalitet, så de kan benyttes operationelt og danne grundlag for en drøftelse mellem interesserede borgere, lodsejere og forvaltningsansvarlige.
Gennemført bachelordel i Biologi eller Naturressourcer eller tilsvarende.
Det anbefales at tage kurset "Naturforvaltning og Biodiversitet" før dette feltkursus.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.
Kurset starter med 2 dages undervisning i København, hvor den lovmæssige og biologiske baggrund for naturforvaltning gennemgåes. I umiddelbar forlængelse er et internat over otte dage (kan være i Jylland). De første fire dage besøges en række terrestriske naturtyper, som bliver præsenteret af lokale naturforvaltere (kommunebiologer, skovridere, forstfuldmægtige etc.). Naturtypernes bevaringstilstand analyseres i felten vha gængse biologiske og strukturelle indikatorer (artsindeks og strukturindeks). Naturtypernes økologi og dynamik gennemgås på stedet.
De sidste fem dage udføres projektarbejder, hvor man gruppevis arbejder i et udvalgt område med flere naturtyper. På grundlag af konkrete naturkvalitetsbedømmelser i felten udarbejdes skriftligt forslag til handleplaner for områdernes naturpleje. Som afslutning på kurset bliver resultaterne drøftet på et fællesmøde med lodsejere og kommunale forvaltere.
Der betales for overnatning og forplejning på internatkurset, ligesom der kan være udgifter til transport. Internatdelen kan fx afholdes i Jylland.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 120
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • Ekskursioner
 • 32
 • Vejledning
 • 10
 • Eksamen
 • 10
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

De studerende vil få løbende mundtlig feed-back fra lærerne i forbindelse med fremlæggelser og rapportskrivning. De studerende vil få mundtlig feedback på deres projektarbejde og afsluttende præsentation af peers og lærerne.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Løbende
Prøveformsdetaljer
Skriftlig rapport udarbejdes løbende gennem kurset og afleveres ved kursets afslutning.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendt aktiv deltagelse i kurset.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Genaflevering af skriftlig rapport efter aftale med kursusansvarlig.

Ved manglende godkendt deltagelse i kurset, kan den studerende ikke gå til eksamen eller reeksamen og skal følge kurset næste gang det udbydes.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.