NIGK14008U VVM i praksis

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Environmental Impact Assessment in a Practical Danish Context

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i geografi og geoinformatik
Kandidatuddannelsen i geografi og geoinformatik med sidefag

 

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give de studerende en generel indføring i miljøvurdering/miljøkonsekvensvurdering (tidligere VVM - vurdering af virkninger på miljøet), som et væsentligt planlægningsværktøj for såvel det åbne land som byområder.  samt kendskab til metoder, der anvendes i de undersøgelser, der ligger til grund for miljøkonsekvensvurderinger. De studerende får indsigt i igangværende miljøkonsekvensvurderinger for større projekter i Danmark, ligesom de får prøvet kræfter med selv at skulle afgøre, om et projekt kræver miljøvurdering eller ej, og hvordan undersøgelsen afgrænses. Der er desuden en indføring i tre centrale EU-direktiver (habitatdirektivet, vandrammedirektivet og havstrategidirektivet), der ofte er vigtige elementer i miljøvurderingsprocessen - elementer der kan stoppe et projekt. Der fokuseres på den praktiske håndtering af direktiverne i processen. Endeligt introduceres de studerende til miljøvurderingsprocessens forskellige aktører og for de faktorer, som aktørerne lægger vægt på, og til de konflikter der kan opstå i processen.

Målbeskrivelser

Viden:

Dansk og europæisk natur- og miljølovgivning, myndighedernes rolle og kompetencer, miljøvurderingsprocessen, herunder metoder til screening (afgørelse af miljøvurderingspligt), afgrænsning af miljøkonsekvensundersøgelsens omfang, kortlægning og vurdering af planforhold, befolkning og menneskers sundhed, biologisk mangfoldighed, jordarealer og jordbund, vand, luft og klima, materielle goder, kulturarv og landskab, samt forventede virkninger af projektets sårbarhed overfor risici for større ulykker eller katastrofer, definition og sammenligning af alternativer, herunder referencescenariet, projekttilpasninger og afværgeforanstaltninger for at undgå, mindske eller kompensere for de negative miljøpåvirkninger, inddragelse af offentligheden samt review (vurdering af om miljøkonsekvensundersøgelsen er tilstrækkelig).


Færdigheder:

 • redegøre for forvaltning af  natur, miljø og landskab.
 • redegøre for de klassiske interessemodsætninger i natur- og miljøforvaltningen
 • forståelse for myndighedsprocesser
 • redegøre for metoder anvendt i miljøkonsekvensvurderingsundersøgelser.
 • kendskab til udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport
 • kendskab til habitatdirektivet (Natura 2000)
 • kendskab til vandrammedirektivet (Vandområdeplaner)
 • kendskab til havstrategidirektivet (Danmarks havstrategi)

 

Kompetencer:

Analysere, vurdere og anvende resultater, metoder, teori og data i forbindelse med miljøvurdering

 

 

Se kursushjemmeside på Absalon. Al undervisningsmateriale foreligger i digitalt format, der er tilgængeligt på offentlige hjemmesider. De studerende skal derfor ikke købe undervisningsmateriale

Bacheloruddannelse i geografi & geoinformatik, biologi eller tilsvarende.
Undervisningen foregår ved øvelser og en 1-dags ekskursion. Man skal regne med undervisning tirsdage 10 - 12 og torsdage 9-12. Der vil være et besøg på et igangværende projekt.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 171
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Miljøvurderingsemnerne genbesøges i løbet af kurset og der gives individuel mundtlig feedback ifbm med undervisning, øvelser og den løbende repetition. Ifbm med den skriftlige aflevering gives feedback til den konkrete opgave (mini-VVM) og den studerendes forståelse af formålet med opgaven. Feedbacken er individuel og retter sig mod specifikke udfordringer og interesser for den studerende. Der gives kort mundtlig feedback ifbm eksamen for at fremhæve styrker og svagheder i eksamensforløbet.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.