NIGB24013U Kulturgeografisk feltkursus (KGfelt) - version for gymnasielærere

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Human geography field course (KGfelt)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik (forbeholdt gymnasielærere)

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i kulturgeografiske feltmetoder i teori og praksis med henblik på selvstændigt at forberede en undersøgelse, indsamle, organisere og analysere data samt formidle resultaterne både skriftligt og mundtligt. Kurset består af en forberedelsesperiode på tre uger med forelæsninger og øvelser, en uges feltophold – typisk i en kommune i Danmark – samt en uge til afrapportering.

Målbeskrivelser

Viden:

Interviewteknik, design af spørgeskemaundersøgelse og interviewguides, forberedelse af feltarbejde, problemidentifikation og -formulering, metodevalg, undersøgelsesdesign, -teknik og –værktøjer, metoder til bearbejdning, analyse og præsentation af data samt håndtering af personfølsomme data, metodekritik.

Færdigheder:
 

 • Anvende forskellige kulturgeografisk relevante kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder og –teknikker
 • Foretage feltbaseret indsamling af kvalitative og kvantitative data, herunder erfaring med planlægning af interviews og kontakt med mange typer af respondenter
 • Strukturere og formidle indsamlet data både skriftligt og mundtligt

 

Kompetencer:

 • Vurdere anvendelsesmuligheder samt fordele og ulemper ved forskellige kulturgeografisk relevante kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder og –teknikker
 • Designe en mindre undersøgelse og formulere problemidentifikation og metodevalg
 • Designe kvantitative og kvalitative spørgeskemaer og interview guides
 • Vurdere forskellige metoders hensigtsmæssighed ift. problemstillinger
 • Analysere data og kritisk vurdere begrænsninger i data og metoder

Se kursushjemmeside på Absalon.

Kurset vil blive undervist som en kombination af følgende elementer:
• Forelæsninger i Uge 17 (tirsdag 13-15, fredag 9-12) og i uge 18 (mandag 9-12) streames live
• Selvstændigt gruppearbejde med forberedelse af feltkurset og udarbejdelse af synopsis (uge 17, 18, 19)
• Ugentlig online samtale i ugerne 17, 18 og 19: ½ time med mulighed for spørgsmål til pensum, forberedelse af feltkurset og udarbejdelse af synopsis
• Feltdelen af kurset er obligatorisk og kræver fysisk tilstedeværelse. Den består af 5 sammenhængende dage (mandag-fredag) i ugerne 20-23
• Selvstændigt gruppearbejde med udarbejdelse af rapport
• Online samtale: 2 * ½ time med mulighed for spørgsmål til udarbejdelse af rapport i ugen efter feltkurset.
• Valg af feltkursusuge kan aftales nærmere ved tilmelding
Dette kursus er forbeholdt gymnasielærere.

Forud for deltagelse i feltkursus skal den studerende have godkendt en plan for feltarbejde (synopsis).
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 8
 • Forberedelse (anslået)
 • 84
 • Teoretiske øvelser
 • 6
 • Ekskursioner
 • 60
 • Vejledning
 • 48
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres en uge efter afslutningen af feltkurset. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Den mundtlige eksamen kan afholdes online.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendt deltagelse på feltkursus.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Den mundtlige eksamen kan afholdes online.

Ved manglende godkendt deltagelse i feltarbejde, kan den studerende ikke gå til eksamen eller reeksamen og skal følge kurset næste gang det udbydes.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.