NIGB24003U Kultur- og naturgeografi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Human and Physical Geography

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Kurset omhandler, hvordan samfundsmæssige og naturmæssige forudsætninger hver for sig eller i samspil har indflydelse på geografiske processer. I kurset introduceres grundlæggende kulturgeografisk og naturgeografisk teoretiske forståelser og begreber. Der lægges vægt på at synliggøre og eksemplificere, hvorfor og hvordan geografien arbejder med ”tid, rum og processer” og sammenhænge mellem lokale, regionale og globale skalaer. Ved inddragelse af empiriske eksempler anvendes teori og begreber til analyse af centrale geografiske problemstillinger. Desuden diskuteres de geografiske processers betydning for en bæredygtig udvikling.

Målbeskrivelser

Viden:

Centrale geografiske teorier, forståelse, begreber og metoder indenfor følgende emner:

 • Forvaltning af natur- og samfundsprocesser på forskellige geografiske skalaer
 • Økonomisk geografiske processer og problemstillinger
 • Socialgeografiske processer og problemstillinger
 • Miljøgeografiske processer og problemstillinger
 • Geomorfologiske processer og systemer
 • Landskabssystemer og –processer i det glaciale, fluviale og kystnære
 • Jordbundens sammensætning og processer, samt jordbundsklassifikation

 

Færdigheder:

 • Redegøre for geografiske tilgange til natur- og samfundsprocesser på forskellige geografiske skalaer.
 • Redegøre for grundbegreber inden for kultur- og naturgeografi.
 • Redegøre for væsentlige samspil mellem naturgrundlaget og menneskers anvendelse af arealerne.
 • Redegøre for væsentlige socio-økonomiske processer.
 • Redegøre for væsentlige geomorfologiske processer i glaciale og fluviale landskabssystemer og langs kyster.
 • Redegøre for væsentlige jordbundsprocesser.
 • Redegøre for hvordan naturgrundlaget og samfundsmæssige processer reguleres.
 • Analysere, diskutere og præsentere den erhvervede viden og indsigt inden for kultur- og naturgeografi både skriftligt og mundtligt.

 

Kompetencer:

 • Analysere rumlige og temporale aspekter af kultur- og naturgeografiske processer.
 • Forstå og diskutere geografiske repræsentationer og baggrunden for dem.
 • Vurdere relevansen af givne data til analyse af en konkret problemstilling inden for kultur- og naturgeografi.
 • Analysere og diskutere konkrete problemstillinger i samspillet mellem samfundet og dets bio-fysiske omgivelser med inddragelse af relevante begreber og teorier fra både kultur- og naturgeografi - herunder hvordan en bæredygtig udvikling kan fremmes.
Kurset undervises som en kombination af følgende elementer, hvoraf ingen er obligatoriske:
• Ugentlige forelæsninger mandage 9-11(12) og tirsdage 13-15(16), der streames live.
• Forelæsningerne gøres tilgængelige enten som optagelse eller som kommenteret (skriftligt eller mundtligt) PowerPoint lagt i Absalon.
• Selvstændigt arbejde med materiale, herunder beskrevne øvelser.
• Ugentlig online samtale: 1-2 timer med mulighed for spørgsmål til ugens temaer og øvelser (fredage om eftermiddagen).
• Ekskursion: 4 dage i uge 39. Fuld eller delvis deltagelse kan aftales.
• Efter aftale kan den sidste ugentlige online samtale per blok (uge 43 og uge 2) erstattes med en hel ’fysisk’ eftermiddag on-site på Øster Voldgade 10, København, eller et nærmere aftalt sted, der passer bedre for deltagerne.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 66
 • Forberedelse (anslået)
 • 250
 • Teoretiske øvelser
 • 48
 • Ekskursioner
 • 48
 • I alt
 • 412
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
 • Der gives skriftlig feedback og mundtlig kollektiv feedback på afleveringsopgaver.
 • De studerende forventes at give aktiv peerfeedback på øvelsesopgaver, der fremlægges i øvelsesundervisning.
 • Der vil være løbende feedback ifm forelæsninger, øvelser og ekskursioner, hvor studerende inddrages i undervisningsforløbet.
 • Der gives mundtlig feedback ved afsluttende eksamen for at påpege mulige forbedringsområder.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
En skriftlig gruppeopgave udarbejdes i løbet af en ”temauge” og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve er individuel og tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Den mundtlige prøve er uden forberedelse og varer 20 minutter. Der gives én samlet karakter efter 7-trinsskalen efter eksamen i blok 2. Den mundtlige prøve kan afholdes online.
Krav til indstilling til eksamen

Efter blok 1 afholdes der en skriftlig test. For at kunne deltage i eksamen efter blok 2, skal den studerende deltage i og have testen godkendt. Testen bedømmes godkendt/ikke godkendt og indgår ikke i den endelige karakter for kurset. Studerende der ikke deltager i eller får prøven godkendt efter blok 1, tilbydes et 2. forsøg inden blok 2 eksamen.

Prøven afholdes af IGN på IGNs lokalitet.

 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

For at kunne deltage i reeksamen skal den studerende have godkendt indstillingskravet. Har den studerende ikke fået indstillingskravet godkendt, tilbyder IGN en testmulighed inden reeksamensugen.

Reeksamen består af en 30-timers 'tag med hjem'-opgave med mundtlig prøve. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse og varer 20 minutter. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Den mundtlige prøve kan afholdes online.

 

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.