NIGB24001U Vulkaner, magmaer og deres geokemi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Volcanoes, magmas and their geochemistry

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Kursusindhold

Kursets hovedfokus er de magmadannende processer i kappen, udviklingen af magmaer ved fraktioneret krystallisation i magmakamre i skorpen samt eruptionsprocesserne og de dannede vulkanske bjergarter og vulkanbygninger. De studerende lærer at bruge redskaber som fasediagrammer, klassifikationsdiagrammer, hoved- og sporelementer, radiogene isotoper, og petrologiske/petrografiske analyser af håndstykker og tyndslib til at beskrive den magmatiske udvikling og de magmadannende processer. Som eksempler ser vi nærmere på magmadannelsen og vulkanismen ved subduktionszoner og på midtoceanrygge.

Kurset indledes med en felttur til et vulkansk område i fællesskab med kurset ” Dynamisk stratigrafi - sedimenter i tid og rum”. I øvelserne vil vi arbejde med materiale fra feltturen og dette skal udmunde i en samlet rapport for felttur og øvelser.

Målet for kurset er at de studerende får en grundlæggende forståelse for kappens og skorpens dynamik og geokemi, og hvordan disse lag er dannet gennem Jordens historie ved magmatiske og andre fysiske og kemiske processer.

Målbeskrivelser

Viden:

 • kende den mineralogiske og teksturelle opbygning af de almindeligste magmatiske bjergarter og disses geokemiske og mineralogiske sammensætningsvariation;
 • kende den principielle opbygning af skorpen mht. magmatiske bjergarter, definitionen af lithosfære og asthenosfære og variationen af tryk og temperatur gennem disse;
 • kende principperne for dannelse og krystallisation af magma ved opsmeltning af kappen og fraktioneret krystallisation i skorpen;
 • kende viskositet og massefylde af et udvalg af magmaer, mineraler og bjergarter samt principperne for magmas bevægelse og intrusion i skorpen;
 • kendskab til de vulkanske processer, de vulkanske former, de vulkanske bjergarter samt magmas opførsel op til og under ekstrusion;
 • kendskab til en række sporgrundstoffers geokemi ved mineral-smelteligevægte og deres opførsel i forskellige tektoniske miljøer
 • viden om brug af radiogene isotoper til at forstå oprindelsen af ​​magmatiske bjergarter

 

Færdigheder:

 • beskrive Jordens opbygning og dynamik med særlig vægt på den øvre kappe og lithosfæren;
 • beskrive og klassificere de magmatiske bjergarter efter mineralogi, tekstur og kemisk og isotopisk sammensætning;
 • gøre rede for de grundlæggende forhold ved dannelse, transport og krystallisation af magma, herunder den tilknyttede fordeling af grundstoffer);
 • gøre rede for bjergartsdannelse ud fra silikatsmelters egenskaber og krystal-smelteligevægte (magmaers fysik og kemi, fasediagrammer);
 • gøre rede for de grundlæggende vulkanske og plutoniske processer, disses relation til de overordnede pladetektoniske processer, samt de dannede plutoniske og vulkanske kompleksers principielle opbygning;
 • kunne genkende de mest almindelige typer af vulkanske og plutoniske bjergarter samt beskrive og tolke deres indbyrdes relationer i felten

 

Kompetencer:

 • relatere følger af magmatiske bjergarter til pladetektoniske miljøer;
 • relatere magmatiske bjergarter til et formodet magmatisk udviklingsforløb;
 • tolke vulkanske bjergarter i relation til udbrudstype og magmatisk sammensætning;
 • gøre rede for forekomsten af magmatiske bjergarter i skorpen og dermed skorpens magmatiske opbygning;
 • gøre rede for principperne for varmetransport i Jorden
 • numerisk modellere den kemiske udvikling af magmaer ved fraktioneret krystallisation

Se kursushjemmesiden på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geologi-geoscience uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år (dvs. svarende til 60 ECTS).
Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser og en indledende felttur i Sydeuropa. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon. På basis af materialer og observationer fra feltturen og øvelsestimerne udarbejdes der en obligatorisk skriftlig rapport.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 134
 • Øvelser
 • 21
 • Ekskursioner
 • 30
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Løbende mundtlig og skriftlig feedback i undervisningsforløbet. Der vil blive givet skriftlig feedback på den endelige opgave.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres ugen inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en vægtning på 20 % for den skriftlige eksamen og 80 % for den mundtlige prøve. Den mundtlige prøve skal bestås for at kunne bestå eksamen.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne medbedømmere.
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en vægtning på 20 % for den skriftlige eksamen og 80 % for den mundtlige prøve. Den mundtlige prøve skal bestås for at kunne bestå eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.