NIGB21034U Grundelementer i ingeniørgeologi

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Fundamental aspects of engineering geology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Geologi-Geoscience

Kursusindhold

Kurset giver en introducerende indføring i ingeniørgeologiske, sedimentologiske og geotekniske grundelementer, herunder fx: Anvendelse af forskellige boringsmetoder, kernebeskrivelser, logbeskrivelser, analyse af overfladenære sedimenter vha. kartering, fundamental landskabsgenkendelse (herunder kortlæsning), vingestyrkemålinger, anvendelse af cirkeldiamgramkort, elementære statiske beregninger, kendskab til og anvendelse af eksisterende databasesystemer samt anvendelse af digitale værktøjer til illustration og tolkning af geo-data. Kurset introducerer endvidere metoder for ingeniørgeologisk rapportering.

For at give en basis for de ingeniørgeologiske emner og for at relatere disse til danske forhold giver kurset endvidere en overordnet, basal introduktion til den sen-kvartære−holocæne geologiske opbygning af det danske landskab og den overfladenære undergrund og dens materialer.

Den studerende forventes ved kursets afslutning at kunne forklare, beskrive og anvende de vigtigste ingeniørgeologiske metoder på overfladenære sedimentære aflejringer, som typisk forekommer i Danmark. I løbet af kurset opnår den studerende den erfaring, som er nødvendig for i praksis at kunne analysere og rapportere basale ingeniørgeologsike egenskaber for de overfladenære sedimenter på et grundlæggende niveau.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Forståelse af og kendskab til de mest fundamentale ingeniørgeologiske metoder, som anvendes på overfladenære geologiske materialer
 • Kendskab til grundlæggende ingeniørgeologiske termer
 • Kendskab til principper for rapportering af ingeniørgeologiske analyser
 • Kendskab til mest almindelige kvartærgeologiske landskabselementer, herunder glaciotektoniske forhold og deformationsstrukturer
 • Viden om den systematiske prøvebeskrivelse
 • Kendskab til forskellige geo-relaterede databaser, herunder relations-databaser (fx geoGIS, GeoAtlasLive)

 

Færdigheder:

 • Foretage simple ingeniørgeologiske analyser i felten
 • Beskrivelse og identifikation af sedimenters komposition og tekstur, herunder moræne-, smeltevands- og marine-aflejringer
 • Foretage en jordprøvebeskrivelse – både med et sedimentologisk/​geologisk og geoteknisk/​ingeniørgeologisk perspektiv
 • Beskrivelse og identifikation overfladenære strukturer
 • Foretage en klassifikation af gængse overfaldenære sedimenter
 • Foretage simple ingeniørgeologiske beregninger
 • Optegne en lithologisk-strukturel log
 • Foretage en systematisk rapportering af målinger, analyser, beregninger og fortolkninger støttet af relevant illustration vha. digitale værktøjer

 

Kompetencer:

 • Udvælge relevante metoder til prøvetagning og opmåling af overfladenære sedimenter
 • Beskrive, analysere og klassificere sedimentprøverne
 • Udvælge og anvende de relevante ingeniørgeologsike måle- og analysemetoder
 • Udvælge og anvende relevante ingeniørgeologiske beregningsmetoder
 • Rapportere relevante prøve- analyse, og beregningsresulter på en informativ og relevant måde
Første år af uddannelsen i Geologi-Geosciene.
Forelæsninger, øvelser samt 1-2 enkeltdags feltarbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 126
 • Øvelser
 • 28
 • Ekskursioner
 • 24
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse.
Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne medbedømmere.
Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.