NIGB21032U Socialgeografi – sted, rum og ulighed

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Social Geography – Place, Space and Inequality

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i grundlæggende socialgeografiske begreber og teorier. Der lægges vægt på, at den studerende i et betydeligt omfang vil være i stand til klart og begrundet at identificere og redegøre for relevante teorier og begreber til at belyse et givet centralt socialgeografisk emne.

Målbeskrivelser

Viden:

Social ulighed og sociale kategoriseringer. Rumlige enheder, stedforståelser, repræsentation af steder og stedsidentitet. Social bæredygtig samfundsudvikling.

 

Færdigheder:

 • Redegøre for socialgeografi som fag og videnskabelig disciplin
 • Redegøre for, hvilke videnskabsteoretiske retninger og forskningstemaer, der har præget socialgeografi gennem tiden
 • Redegøre for sammenhængen mellem steder og menneskers tilknytning til steder, samt have kendskab til forskellige tilgange til stedsidentitet
 • Forklare, hvordan sociale forskelle og uligheder påvirker og er påvirket af sted og rum
 • Forklare forskellige tilgange til social ulighed og deres rumlige udtryk, herunder at kunne redegøre for, og forklare, sammenhænge mellem forskellige kategorier og skalaer for sociale forskelle
 • Redegøre for diskussionen omkring 'den retfærdige by', herunder at kunne redegøre for sammenhængen mellem neoliberalistisk byrudvikling og social bæredygtig samfundsuvikling 
 • Redegøre for teorier om lokalsamfund og debatter om gruppedannelse, herunder problematikken omkring ’othering’ og skabelsen af ’communities’

 

Kompetencer:

Analysere og forklare centrale socialgeografiske problematikker ud fra centrale teorier og metoder, samt at kunne argumentere for specifikke socialgeografiske tilgange og metoder på et videnskabeligt niveau.

Se Absalon for kursuslitteratur

Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde samfundsgeografi.

Kurset er identisk med det nedlagte kursus NGEA04049U Social geografi. Du kan altså ikke kan tage NIGB21032U - Socialgeografi – sted, rum og ulighed, hvis du allerede har bestået NGEA04049U Social geografi.
Hvis du er registreret med eksamensforsøg i NGEA04049U Social geografi uden at bestå, skal du bruge dine sidste eksamensforsøg på at bestå eksamen i NIGB21032U - Socialgeografi – sted, rum og ulighed. Du har i alt tre eksamensforsøg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives i undervisningen mundtlig feedback på såvel oplæg efter gruppearbejde som på individuelle præsentationer mhp. forbedringer af mundtlig argumentation for socialgeografiske tilgange, metoder og problematikker.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende ét spørgsmål, blandt i forvejen kendte spørgsmål, og eksamineres uden forberedelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.