NIGB21025U Modellering af det hydrologiske kredsløb

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Modelling of the hydrological cycle

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Kursusindhold

Kurset gennemgår processerne i det hydrologiske kredsløb:

 • Nedbørsprocesser og -dannelse, måling og korrektion af nedbør, regional og sæsonmæssig variation i  nedbør, estimation af fladenedbør.
 • Strålings- og energibalancer.
 • Latent og sensibel varmefluxe i det atmosfæriske grænselag, fordampningsprocesser, evaporation og transpiration, måling af fordampning, potentiel og aktuel evapotranspiration, fordampningsmodeller.
 • Porøse medier, strømning i umættet zone, hydrauliske parametre. Opstilling og anvendelse af numerisk model for umættet strømning (Hydrus). Vandbalance for rodzonen, beregning af aktuel fordampning, grundvandsdannelse, sæsonmæssige og årlige variationer.
 • Porøse medier, strømning i mættet zone, strømninger i grundvandssystemer, geologisk heterogenitet, hydrauliske parametre.
 • Analytiske løsninger til grundvandsstrømninger herunder prøvepumpning.
 • Opstilling og kalibrering af grundvandsmodel (MODFLOW) og partikelbane model (MODPATH). Simuleringer af grundvandsstrømninger, partikelbaner og grundvandsaldre.
 • Strømning i vandløb, måling af vandløbsafstrømning, vandløbsgenerende processer, hydrografer, års- og sæsonmæssige variationer.
 • Vandbalance for vandløbsoplande, opstilling og kalibrering af nedbør-afstrømningsmodel (NAM).
 • Klimaændringers indvirkning på hydrologiske processer.
 • Bæredygtig udnyttelse af vandressourcer.

 

Kurset baseres på data fra HOBE projektet i Skjern å's opland.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Teoretisk viden om processer i det hydrologiske kredsløb.
 • Teoretisk viden om sæsonmæssige og årsvariationer i hydrologiske tidsserier.
 • Teoretisk viden om hydrologiske modeller for strømning i umættet zone og grundvandssystemer.
 • Teoretisk viden om nedbør-afstrømningsmodeller.

 
Færdigheder:

 • Udføre analyser af processer i det hydrologiske kredsløb: nedbør, strålingsbalancer, energibalancer, fordampning, umættet vandstrømning, grundvandsstrømning, vandløbsafstrømning, nedbør-afstrømningsprocesser.
 • Udføre kvantitative analyser af lange tidsserier.
 • Anvende hydrologiske modeller til at analysere hydrologiske processer.
 • Anvende hydrologiske modeller til at beregne vandbalance på oplandsskala.
   

Kompetencer:

 • Forklare og udnytte hydrologiske data.
 • Forklare målemetoder og databehandling.
 • Forklare strømninger i umættet og mættet porøse medier samt hydrauliske parametre.
 • Forklare anvendelse og værdien af hydrologiske modeller.
 • Kompetencer til at kunne foretage en samlet kvantitativ beskrivelse og analyse af det hydrologiske kredsløb.
 • Forklare klimaændringers indvirkning på vandkredsløbet.

Se kursushjemmesiden på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til 1. år BSc uddannelsen i geologi-geoscience, geografi-geoinformatik, naturressourcer, fysik, biologi.
Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Øvelserne er baseret på feltdata og analyseres ved hjælp af Excel og hydrologiske modeller.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 150
 • Øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til måbeskrivelsen.