NIGB21020U Danmarks geologiske udvikling

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Geological Evolution of Denmark

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Kursusindhold

Kurset giver en bred gennemgang af Danmarks geologiske udvikling fra Prækambrium og frem til Kvartærtidens nedisninger. Der er fokus på den pladetektoniske ramme og fortidens geografi, og for hver tidsperiode gennemgås hvilke aflejringsmiljøer og klimaforhold, der herskede i det danske område. Desuden omtales kort hvilke råstoffer, der udvindes (eller har været udvundet) fra de respektive tidsperioder. Kurset inkluderer tre dages feltundervisning og dataindsamling på Bornholm (opmåling af et sedimentært profil) samt to 2-dages ekskursioner med undervisning i felten.

Målbeskrivelser

Viden:

 • En dynamisk forståelse af Danmarks geologiske udvikling gennem 1.5 mia år fra Prækambrium frem til Istidens begyndelse med fokus på pladetektonisk kontekst
 • Fortidens geografi og udvikling gennem tiden
 • Fortidens miljøer og klimaforhold i det danske områder (med afsæt i globale forhold)
 • Anvendelse af basale stratigrafiske principper
 • Yderligere træning i beskrivelse og identifikation af bjergarter
 • Udlede mulige aflejringsmiljøer for sedimentære bjergarter ud fra observationer i håndstykke
 • Profilopmåling, prøveindsamling og beskrivelse af sedimentære bjergarter
 • Tolkning af sedimentære facies og facies successioner
 • Råstoffer i den danske undergrund


Færdigheder:

 • Viden om Danmarks udvikling, palæogeografi, naturforhold og klimaforandringer gennem geologisk tid
 • Kobling af den regional-tektoniske udvikling til bassinudvikling og stratigrafi
 • Gennemførelse af basal profilopmåling i felten inkl. indsamling og beskrivelse af sedimentære bjergarter og deres grænser
 • Udarbejdelse af sedimentologiske logs og beskrivelse af sedimentære facies
 • Grundlæggende makroskopisk beskrivelse af bjergarter samt tolkning af deres dannelse baseret på observationer i håndstykke

 

Kompetencer:

 • Sætte bjergarter fra den danske lagfølge ind i en stratigrafisk ramme omfattende Prækambrium, Palæozoikum, Mesozoikum og Kænozoikum
 • Kendskab til Danmarks geologiske udvikling: pladetektonik, palæogeografi, aflejringsmiljøer, klimaforandringer igennem 1.5 mia år
 • Kendskab til danske råstoffer
 • Kendskab til elementære sedimentologiske feltteknikker
 • Tolkning (på et grundlæggende niveau) af sedimentære facies med hensyn til transport- og aflejringsprocesser samt aflejringsmiljø
 • Udarbejdelse af en rapport over et opmålt sedimentologisk profil, hvor data og tolkninger præsenteres i skriftlig form
 • Beherskelse af faglig fremlæggelse og dialog med brug af grundlæggende faglige termer i skrift og tale

Se Absalon for kursuslitteratur.

Undervisningen foregår ved forelæsninger, praktiske øvelser, et 3-dages feltkursus på Bornholm samt 2 x 2 dages ekskursion med undervisning i felten. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Øvelser
 • 8
 • Ekskursioner
 • 84
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den studerende trækker en opgave 1 uge før eksamen. Den studerende holder et oplæg om opgavens emne og eksamineres herefter i pensum.
Krav til indstilling til eksamen

For at gå til eksamen skal den studerende deltage i feltkurset og aflevere en feltrapport, der skal kunne godkendes (uden karaktergivning).

 

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen. Hvis feltrapporten mangler godkendelse, skal den være godkendt senest to uger inden eksamen.

Ved manglende godkendt deltagelse i feltarbejdet, kan den studerende ikke gå til eksamen eller reeksamen og skal følge kurset næste gang det udbydes.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.