NIGB21017U Mineralogi – anvendelsen af mineraler til at forstå geologiske miljøer og naturressourcer

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Mineralogy – Using Minerals to Understand Geological Environments and Natural Resources

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Kursusindhold

Kurset består af tre integrerede dele: (1) De grundlæggende fysiske, krystallografiske og kemiske egenskaber ved de vigtigste bjergartsdannende mineraler, (2) petrografisk beskrivelse og bestemmelse af mineraler og bjergarter ved mikroskopering, og (3) metamorfe bjergarters petrologi inklusiv en introduktion til termodynamik og fasediagrammer.

Målbeskrivelser

Viden

-De vigtigst bjergartsdannende mineralers makroskopiske, mikroskopiske, strukturelle og kemiske karakterer.

-Krystallografi og krystaloptik.

-Grundlæggende termodynamik og teori om fasediagrammer.

-Petrografi og petrologi af metamorfe bjergarter.

-Mineralressourcers udnyttelse, bæredygtighed og cirkulær økonomi introduceres.

-Introduktion af elektronmikroskopi til identifikation af mineraler

 

Færdigheder

-Beskrivelse og bestemmelse af de almindeligste bjergartsdannende mineraler ud fra deres makroskopiske og mikroskopiske karaktertræk.

-Anvende de relevante faglige udtryk og have praktiske færdigheder i den optiske beskrivelse af mineraler og bjergarter.

-Redegøre for de grundlæggende sammenhænge mellem mineralers kemiske og fysiske egenskaber og deres dannelsesmiljøer i Jordens skorpe og kappe.

-Beskrive og bestemme de mest almindelige typer af metamorfe bjergarter og deres dannelsesmiljø.

-Anvendelsen af digitale værktøjer til at visualisere minerals krystalstruktur.

 

Kompetencer

-Gøre rede for regelmæssigheden i kemisk sammensætning og atomar og strukturel opbygning af de vigtigste bjergartsdannende mineraler.

-Redegøre for hovedtyper af symmetrien af krystaller og de deraf følgende egenskaber.

-Beskrivelse af mineraler og bjergarter ved hjælp af polarisationsmikroskopi.

-Anvende grundlæggende begreber og teori for termodynamik om mineralers stabilitetsforhold som illustreret i fasediagrammer.

-Beskrive koblingen mellem forskellige typer af metamorfe bjergarter, de overordnede tektoniske/​​pladetektoniske rammer og geologiske miljøer.

-Gøre rede for de vigtigste metamorfe mineraler og mineralselskaber som funktion af udgangsbjergartens sammensætning og øvrige faktorer.

-Beskrive metamorfe bjergarters mineralselskaber ved hjælp af grundlæggende termodynamik i metamorfe fasediagrammer.

Se Absalon for kursuslitteratur.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon. De studerende udarbejder desuden løbende i undervisningen en portefølje. Porteføljen består af et kort resumé for hver forelæsning og øvelsestime, samt en fagordbog, hvor de beskriver fem fagtermer for hver forelæsning.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 150
  • Øvelser
  • 28
  • I alt
  • 206
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål og eksamineres uden forberedelse.
Krav til indstilling til eksamen

En forudsætning for at kunne gå til eksamen er godkendelse af portefølje.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Hvis indstillingskravet ikke er opfyldt skal portefølje genafleveres og godkendes 2 uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.