NIGB19002U Naturforvaltning

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Nature Management

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

 

Kursusindhold

Kurset drejer sig om bæredygtig forvaltning af naturområder og habitater i det åbne land, skove, vandområder og byer. På kurset skabes et overblik over den danske naturforvaltning som den udspiller sig fra den vilde natur til byområder. Med forvaltning forstås tilvejebringelse af beslutningsgrundlag: konkret viden/data, (herunder digitale platforme indenfor natur og miljø), tolkning og præsentation af data, afvejning i forhold til interesser og økonomi, planlægning, kontrol af legalitet, konsekvensanalyse, afsøgning af alternativer, opstillen af scenarier, formulering af opfølgningsforanstaltninger.

På kurset behandles et udbalg af danske arealtyper, der repræsenterer danske natur- og landskabstyper:

Den vilde natur, skove, vandløb, søer, vådområder, halvkulturer som enge, overdrev, heder mv, agerlandet, landskabsparker, byparker og haver. Ophængt i disse typer gennemgås temaer som biodiversitet, naturpleje, naturgenopretning, rekreation, habitatbeskyttelse, skovrejsning, den offentlige naturforvaltning, redskaber og aktører i naturforvaltningen, den historiske udvikling af samt fremtidsperspektiver for den generelle naturforvaltning. De økonomiske, politiske og juridiske rammer for naturforvaltningen indgår på et overordnet plan.

Målbeskrivelser

Kursets overordnede formål er at give deltagerne viden og kompetencer til at håndtere og forvalte natur i samfundet, hvor tab af biodiversitet er et dominerende problem, og hvor klimaforandringer sætter nye betingelser for biodiversiteten. 

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:

Deltagerne skal kende oprindelsen til, udviklingen af og naturkvaliteten i de vigtigste naturtyper i Danmark. Deltagerne skal kende biodiversitetsbegrebets forskellige aspekter. Deltagerne skal have indsigt i de forvaltningsmæssige rammer for bæredygtig forvaltning af naturområder, dvs retlige, planlægningsmæssige og incitamentmæssige redskaber.

Færdigheder:


Deltagerne skal være i stand til at formulere fremtidsvisioner for naturområder. Deltagerne skal kunne foretage enkle prioriteringer i naturområder der afvejer interesser mellem samfundets hovedkrav: produktion, naturbeskyttelse, bosætning, rekreation og økologiske serviceydelser. Deltagerne skal kunne indhente og tolke især digitale data vedrørende natur og miljø.

Kompetencer:

Deltagerne skal kunne afkode naturforvaltningsmæssige problemstillinger i nye og ukendte sammenhænge. 

Kurset er baseret på forelæsninger, øvelser og ekskursioner. Udvalgte cases skal gennem selvstændigt arbejde give deltagerne en praksisnær oplevelse af aktuelle naturforvaltningsproblemstillinger. Forelæsninger støtter indlæringen af det teoretiske stof, men skal også skabe overblik og virke syntetiserende. Ekskursioner og feltarbejde i naturområder er et bærende element i kurset.
Kurset er identisk med LNAB10051U Natur- og parkforvaltning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 96
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Feltarbejde
 • 32
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 24 timer
Prøveformsdetaljer
Eksamen foregår over 24 timer. Opgaven offentliggøres kl 10.00 og afleveringen sker ved opload senest 24 timer efter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Reeksamen identisk med ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse