NIGB19001U Landskabsarkitekturens historie, nutid og fremtid

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Landscape Architecture History

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Kursusindhold

Kurset arbejder med fagets historie igennem de kunstneriske, kulturelle og miljømæssige strømninger, der ligger til grund for vores opfattelse af landskabsarkitektur i dag. Vi tager udgangspunkt i konkrete landskaber og byrum og undersøger deres udtryk gennem studier på stedet samt ved hjælp af tegninger, billeder, tekster og andre medier. Vi udforsker hermed, hvordan forskellige faglige praksisser - herunder havekunst, byplanlægning, bydesign og forvaltning af kulturlandskaber - har ændret sig over tid. Fokus er på danske landskaber, byrum og lanskabsarkitektonisk praksis set i forhold til internationale strømninger. Vi undersøger ligeledes, hvordan samfundsudvikling, skiftende syn på æstetik, natur, byliv og fællesskab aftegner sig i byer, haver og landskaber - og vi spørger til de skiftende redskaber, landskabsarkitekter har benyttet sig af gennem tiden.

Kurset inviterer til refleksion over grundlaget for landskabsarkitektens arbejde og viden. Vi forholder os til, hvordan landskabsarkitekturen påvirker den kontekst, mennesker opholder sig i. Vi spørger til, hvilken rolle landskabsarkitekturen kan spille i dag, hvor vores forhold til byen og naturen er under forandring, og hvor vi ved mere og mere om, hvilke konsekvenser det har, at mennesker udnytter naturressourcer og ændrer landskabet og jordens klima. Således giver kurset historisk dybde til diskussionen om bæredygtigt design og retfærdig landskabs- og byudvikling og åbner forskellige perspektiver på disse spørgsmål.

Kurset består af ekskursioner, forelæsninger, selvstudium, gruppearbejde, læsegrupper og fremlæggelser.

 
Målbeskrivelser

Viden

I kurset vil de studerende lære landskabsarkitekturens historie at kende. Gennem studiet af konkrete landskaber og byrum undersøger vi skiftende ideer og værdier, som er kommet til udtryk i landskabsarkitekters praksis. På ekskursioner udforsker vi udvalgte historiske og nutidige landskaber og byrum. Desuden overvejer vi, hvad det vil sige at arbejde med landskaber og byrum, der forandrer sig over tid, både geologisk, botanisk, klimamæssigt, æstetisk, socialt og politisk.

Færdigheder

I kurset vil de studerende lære at læse og forstå landskaber og byrum ved hjælp af tegninger, kort, planer, tekster og andre medier. Derudover vil de lære at udarbejde forskellige analyser samt en mundtlig fremlæggelse.

Kompetencer

I kurset vil de studerende øve sig i at analysere konkrete landskaber og byrum et historisk perspektiv. Disse analyser sættes i forbindelse med centrale kulturelle og samfundsmæssige problemstillinger.

Feltarbejde, forelæsninger, selvstudium, gruppearbejde, læsegrupper, fremlæggelser og seminar.

Kursets øvelser består af tegnesalsarbejde med individuel/gruppevis tegnebordsvejledning, delafleveringer med feedback, fremlæggelser, fælles kommentarer og anvisninger på tegnesalen med undervisere tilstede.

Forberedelse rummer individuelt projektarbejde, udarbejdelse af præsentation og delaflevering, læsning, skrivning uden tilstedeværelse af undervisere.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 26
 • Forberedelse (anslået)
 • 134
 • Øvelser
 • 26
 • Feltarbejde
 • 20
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter uden forberedelse
Prøveformsdetaljer
Eksamen består i en individuel mundtlig fremlæggelse.
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering af 2-3 gruppeopgaver er en forudsætning for at kunne gå op til eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Identisk med den ordinære eksamen. Studerende, der ikke opfylder indstillingskravet, skal aflevere de manglende gruppeopgaver senest tre uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse