NIGB16002U Friluftsliv (PT-Friluft)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Outdoor Activities and Education (PT-Friluft)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Kursusindhold

Modulet indeholder en teoretisk og en praktisk del samt teori direkte koblet til praksiselementer:

 • Friluftslivets pædagogik og tværfaglige potentialer.
 • Friluftsorganisationer med indflydelse på friluftslivet i Danmark samt konfliktfelter i dansk natur.
 • Danskernes friluftsliv - deltagermønstre, natursyn, ønsker og holdninger
 • Nationalparker i Danmark
 • Natur og kulturlære - eksemplificeret bl.a. via havkajak, cykel eller vandring.
 • Kystfriluftsliv i Danmark - teknik, sikkerhed, hypotermi og beklædning relateret til havkajak (EPP 2 (European Paddle Pass) færdigheder).
Målbeskrivelser

Viden

Den studerende skal have viden om teori, metode og praksis inden for fagområdet FRILUFTSLIV.

Skal kunne forstå og reflektere over teori, metode og praksis (herunder sikkerhedsaspekter) på baggrund af lærer (havkajak-kystfriluftsliv) og elevstyrede forløb i friluftsliv, dvs. turforløb med selvvalgt fagligt indhold relateret til natur og kultur.

Færdigheder

Den studerende skal kunne anvende fagområdets metoder og redskaber, der knytter sig til beskæftigelse inden for ovennævnte fagområder i friluftsliv.

Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller i forhold til formidling af friluftsliv , dvs. kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer

Den studerende skal kunne håndtere relativt komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge og selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde

 

Kursuslitteratur oplyses í Absalon.

Eksempler på kursuslitteratur:

Grundbogen: FRILUFTSLIV - Natur, samfund og pædagogik. 2009
Munksgard Danmark.

Det forventes, at du har erfaring med udeliv.
Forelæsninger, diskussionstimer, gruppearbejde, hjemmearbejdsopgaver og internat.
OBS! Der indgår 2 obligatoriske internatforløb fra fredag - søndag. Nærmere oplysninger ved kursusstart.
De studerende skal forvente udgifter til rejse, transport og kost under turforløb/​internater samt til personligt udstyr. Forventet udgift til rejser og kost ca. kr. 1.500,-.
Valgfrit modul på bacheloruddannelsen i Idræt.

Det forventes, at du råder over personligt udstyr (liggeunderlag, sovepose, cykel, hensigtsmæssig beklædning mv.). IGN/Skovskolen stiller havkajakker og øvrigt fællesudstyr til rådighed.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Forberedelse (anslået)
 • 62
 • Praktiske øvelser
 • 36
 • Ekskursioner
 • 24
 • Eksamen
 • 48
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Modulet friluftsliv rummer flere obligatoriske evalueringsforløb. Havkajakforløbet rummer dels en skriftlig evaluering - dels mundtlig evaluering / refleksion.

Den selvstændige tur afsluttes med fremlæggelser i gruppe/ individuelt i plenum (videndeling), hvor hver gruppes arbejder/ fremlæggelser lægges ud på ABSALON i form af PDF filer.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 2 dage
Centralt stillet hjemmeopgave på max 15 A4 sider, inkl. bilag.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne indstilles til eksamen skal den studerende bestå to elementer i løbet af kurset:


1) Aflevere et selvstændigt skriftligt didaktisk oplæg før en efterfølgende gennemført cykel- og/ eller vandreaktivitet i dansk natur, hvor gruppen og den enkelte i plenum skal dokumentere viden og indsigt i natur- og kulturlære gennem en mundtlig fremlæggelse af et selvvaldt fagligt indhold med relevans til friluftsliv. Forhindres den studerende i den mundtlige fremlægelse (sygdom) afleveres en skriftlig opgave (6 A4 sider inkl ref liste), hvor turen og det faglige indhold gennemgås og diskuteres ud fra et læringsmæssigt perspektiv


2) Havkajak som praksisdisciplin (svarende til EPP2 samt instruktørniveau 1)

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Aflevering af ny opgave, hvis obl. elementer er bestået.

Underkendes et eller begge obligatoriske elementer (som forudsætning for at blive indstillet til to dages skriftlig eksamensopgave) vil kravene til gennemførsel af praksisforløbet i havkajak samt den selvstændige didaktiske opgave blive afviklet senest 14 dage inden den afsluttende eksamensopgave.

Kriterier for bedømmelse

Se venligst målbeskrivelsen