NIGB16000U  Byplan studio – Strategi og design 1

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Urban Planning Studio 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Kursusindhold

Byplan Studio 1 og 2 er to sammenhængende projektbaserede studiokurser som forbereder den studerende til bachelorprojekt i bydesign og planlægning.

Gennem begge kurser arbejder vi med et projektområde som kan være en del af en kommune, en bydel, et havneområder, et kvarter e.l. I samarbejde med lokale aktører undersøges problemstillinger og udfordringer og der foreslås løsninger, der spænder fra vision og strategi til konkrete interventioner.

Tilsammen gennemfører den studerende et strategisk planlægnings projekt fra vision og strategi til design af de konkrete interventioner, der fylder strategien ud. Forslag til strategi og design baserer sig på viden fra analyser i forskellig skala, som både belyser konteksten og mulighederne på stedet.

Byplan Studio1 kan tages selvstændigt, og er forudsætning for Byplan Studio 2.

Kurset inddrager den viden, og de metoder og teknikker de studerende har erhvervet gennem det hidtidige bachelorforløb (herunder Plan & Design, økologi, planter, Geodesign) og tilfører ny relevant viden og metoder fx om lovgivning, politiske rammer for landskabsarkitektens arbejde, menneskers relation til bymiljøet, og borgerinddragelse. Der anvendes kvantitative, kvalitative og rumlige analysemetoder, skriftlig og visuel kommunikation.

Byplan Studio 1 omfatter arbejdet med problemformulering, analyse, vision og strategi. 

Målbeskrivelser

Kursets hovedformål er at den studerende lærer

 • at forstå komplekse problemstillinger i by- og landskabsudvikling,
 • og at kommunikere disse i en dialog med andre og i tekst, diagrammer, kort, tegninger og fotos
 • at udvikle visioner og strategier, der svarer på de erfarede problemstillinger

 

Efter at have gennemgået kurset, har den studerende følgende

Viden:

 • kendskab til politiske rammer for at udøve landskabsarkitektur, planlægning og bydesign, herunder væsentlige bypolitiske aktører
 • kendskab til centrale elementer af planlægningsteori
 • kendskab til centrale elementer af den lovgivning der er ramme om byplanlægning
 • viden om menneskers individuelle og kollektive relation til de fysiske omgivelser

 

Færdigheder:

 • at kunne anvende teori og konkrete data som baggrund for at beskrive problemer og udvikle visioner og strategier i et konkret projektet
 • at kunne bruge relevante metoder til dataindsamling, analyse og udarbejdelse af vision og strategi, herunder interviews, GIS baserede analyser, visuelle registrerings- og analysemetoder samt metoder til scenarie- og visionsudvikling og applicere dem i et konkret projekt.
 • at kunne formidle analyser og løsningsforlag mundtligt, skriftligt og visuelt.

 

Kompetencer:

 • at kunne argumentere for valg, og reflektere over egne og andres designforslag
 • at kunne syntetisere viden og konkrete undersøgelser i en strategi for et projektområde. 

Kompendium samt materiale på Absalon.

Det anbefales at have faglige kvalifikationer svarende til de man får af at have gennemført de to første år på bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur
Kurset indeholder 3 spor: Viden og teori i form af forelæsninger og kollokvier, træning af metoder til registrering, analyse samt scenarie- og visionsudvikling, samt projektarbejde. Der er et væsentligt element af selvstændigt projektarbejde i kurset. Kurset indledes med studiebesøg eller feltarbejde i det udpegede projektområde.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Individuel portfolio på baggrund af projektarbejde og øvelser udarbejdet i grupper. Portfolioen afleveres inden eksamensugen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Identisk med den ordinære eksamen (skriftlig aflevering (portfolio)).

Den studerende afleverer efter eget valg en ny eller en redigeret skriftlig aflevering.

Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Kollokvier
 • 30
 • Øvelser
 • 50
 • Feltarbejde
 • 50
 • Projektarbejde
 • 237
 • Eksamen
 • 15
 • I alt
 • 412