NIGB14035U Globale Geosystemer

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Global Geographical Systems

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Kurset giver en elementær indføring i udvalgte globale og regionale geosystemers opbygning, udvikling og funktion i et Global Change perspektiv, herunder både naturlige og menneskeskabte aspekter af Global Change.

Målbeskrivelser

Viden om:

 • Systembetragtning af jordkloden
 • Pladetektonik og global geomorfologi
 • Marin cirkulation
 • Solens indstråling
 • Atmosfærisk cirkulation
 • Vand i atmosfæren
 • Klima- og plantebælter
 • Regionale klimafænomener
 • Regionale og lokale vejrfænomener
 • Jordbunden i globalt perspektiv
 • Fortidens og fremtidens klima
 • Klimasvingninger
 • Detektion af Global Change
 • Klimaændringens effekter på det marine og terrestriske miljø
 • Antropocæn og Global Change 
   

Færdigheder i at:

 • Redegøre for jordens overordnede pladetektonik og for hvordan jordens storskala morfologi, herunder bjergkæder og oceanbassiner dannes.
 • Redegøre for dannelsen af varme og kolde havstrømme og for processer der kontrollerer cirkulationen af oceanernes vand.
 • Redegøre for processer som kontrollerer sedimentationsforhold og kystudvikling og kunne forstå og beskrive, hvordan Global Change, herunder især et ændret havspejl og øvrige menneskeskabte forandringer påvirker disse processer.
 • Redegøre for de vigtigste (stor-skala) regionale klimafænomener og deres betydning for vejret på lokal og regional skala.
 • Redegøre for den globale fordeling af klima og plantebælter samt, hvorledes fordelingen er koblet til den globale cirkulation.
 • Redegøre for naturlige og menneskeskabte klimavariationer, herunder de processer der menes at have styret variationerne i Holocæn samt de processer der er vigtige til at forstå Antropocæn og fremtidens ændringer.
 • Redegøre for zonale og azonale jordbundsforhold og vurdere hvordan Global Change, herunder klimaændringer og menneskets brug af jorden påvirker jordbundsforholdene og en bæredygtig udvikling i jord-plantesystemet.

 

Kompetencer til at:

Vurdere og diskuterer landskaber og klimasystemers opbygning og udvikling samt mulige respons på Global Change.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformtik-uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år.
Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 162
 • Øvelser
 • 14
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig prøve.

Den skriftlige stedprøve er en ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

KU’s eksamenshus stiller computere til rådighed ved ITX-eksamenen.
Egne digitale hjælpemidler, såsom computer, tablet, lommeregner, mobiltelefon mv. må ikke medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.