NIGB14012U Danmarks og Nordatlantens geologiske udvikling

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Geologic Evolution of Denmark and the North-Atlantic Region (DanNor)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience
 

 

Kursusindhold

Danmarks og Nordatlantens geologiske udvikling gennemgås fra Prækambrium og frem til Istidens begyndelse. Den geologiske udvikling sættes i en regional-geologisk pladetektonisk ramme og desuden skitseres den historisk geologisk udvikling gennem tiden også kort. Kurset inkluderer tre dages feltundervisning og dataindsamling (sedimentologisk og geofysisk opmåling) samt 2 ekskursioner.

Målbeskrivelser

Viden:

 • En dynamisk forståelse af Danmarks og Nordatlantens regionale geologiske udvikling fra Prækambrium til Istidens begyndelse i pladetektonisk kontekst
 • Indføring i basale stratigrafiske og geofysiske principper
 • Profilopmåling, prøveindsamling og makroskopisk beskrivelse af bjergarter
 • Tolkning af sedimentære facies og facies successioner
 • Indsamling af geofysiske data i felten; metoder og tolkning
 • Råstoffer i den danske undergrund


Færdigheder:

 • Gennemførelse af basal profilopmåling i felten inkl. beskrivelse af bjergarter og deres grænser
 • Udarbejdelse af sedimentologiske logs og beskrivelse af sedimentære facies
 • Grundlæggende makroskopisk beskrivelse af bjergarter og deres grænser samt prøveindsamling
 • Makroskopisk beskrivelse i laboratoriet af de almindeligste bjergarterog beherskelse af genetisk tolkning
 • Kobling af den regional-tektoniske udvikling til bassinudvikling og stratigrafi
 • Indsamling af geofysiske data i felten
 • Processering af geofysiske data i laboratoriet
   

Kompetencer:

 • Sætte bjergarter fra den danske lagfølge ind i en stratigrafisk ramme omfattende Prækambrium, Palæozoikum, Mesozoikum og Kænozoikum
 • Kunne forklare komplekse sammenhænge mellem bjergartslegemers primære arkitektur og post-depositionelle rumlige opbygning og deres eventuelle diagenetiske overpræg, samt kombinere færdighederne i en syntese af Danmarks og Nordatlantens geologiske udvikling set i lyset af afgørende globale begivenheder
 • Kendskab til forskellige sedimentologiske feltteknikker og kritisk forholden sig resultater indsamlet ved log-metoden
 • Tolkning (på et grundlæggende niveau) af sedimentære facies med hensyn til transport- og aflejringsprocesser og sedimentære miljøer
 • Diskutere intrusions- og krystallisationshistorien af udvalgte magmatiske bjergarter, samt deres betydning for grundfjeldets opbygning
 • Vurdering af måleusikkerhed af indsamlede geofysiske data og tolkning af disse i en geologisk ramme.
 • Tolkning af den geologiske udvikling af undersøgte områder
 • Udarbejdelse af en rapport, hvor data og tolkninger præsenteres
 • Beherskelse af faglig fremlæggelse og dialog med brug af grundlæggende faglige termer i skrift og tale i form af mindre foredrag og skriftlige opgaver

Se kursushjemmside på Absalon.

Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser og tre 3-dages ekskursioner. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Ekskursionen koster 100,- kr pr studerende pr. feltdag for kost og logi. Informationer om de nøjagtige tidspunkter, betaling etc kan findes på kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 264
 • Praktiske øvelser
 • 16
 • Ekskursioner
 • 108
 • I alt
 • 412
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Identisk med den ordinære eksamen.

Den studerende har følgende muligheder:

Vurderes den skriftlige opgave til at have et ikke-acceptabelt niveau, afleverer den studerende efter eget valg en ny eller en redigeret opgave.

Vurderes den skriftlige opgave til at have et acceptabelt niveau, afleverer den studerende efter eget valg en redigeret opgave eller genafleverer uredigeret opgaven fra den ordinære eksamen.

Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen