NIGB14005U Bysociologi – menneske, sted og by

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Urban Sociology - Human, Place and City

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Kursusindhold

Kurset introducerer tilgange til centrale teorier og begreber i bysociologien indenfor temaerne segregering, bæredygtighed, differentiering, mangfoldighed, offentlige rum, steder, hverdagsliv, mobilitet, fællesskaber og lokalsamfund.

Disse temaer belyses via et udvalg af tekster, som læses, diskuteres og skriftligt sammenfattes.

I kursets forelæsninger gives en indføring i de centrale teorier og begreber relateret til bysociologien med eksempler fra forskellige bymæssige og socio-kulturelle sammenhænge med særlig vægt på samspillet mellem menneskers bæredygtige liv i byen og byens planlægning.

Kurset starter med en historisk gennemgang af bysociologien for at give overblik over de vigtigste forskningstraditioner og emnets genstandsfelter. Herefter arbejdes der med aktuelle begreber og tilgange indenfor temaerne; deres forskelle og sammenfald og deres anvendelighed i analyse af centrale problemstillinger. En skriftlig opgave afslutter kurset.

Målbeskrivelser

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- analysere samspillet mellem menneskets brug af byen og de sociale processer, der er med til at skabe bæredygtige byer og steder.
- kategorisere og sammenligne nøglebegreber, der beskriver, hvordan sociale processer påvirker og er påvirket af byen og stedet.
- differentiere grundlæggende teori-traditioner og vurdere deres bidrag til analysen af menneskers bæredygtige liv i byen, samt deres anvendelighed i analyse og planlægning af bæredygtigt byliv og byrum.

Færdigheder:
- analysere, differentiere og vurdere - i skrift og tale - sammenhænge mellem udvalgte relevante teorier.
- anvende og differentiere mellem nøglebegreber i forhold til fagspecifikke problemstillinger.
- relatere teoretisk forståelse til væsenstræk i konkrete eksempler.

Kompetencer:
- selvstændigt identificere og bearbejde bysociologiske emner samt udvælge relevante teorier og begreber til deres belysning.
- kritisere, vurdere og bedømme forskellige teori-traditioner og vurdere deres anvendelighed i planlægning og analyse af konkrete byrum.
- diskutere og analysere samspillet mellem menneskets brug af byen og de sociale processer, der er med til at skabe bæredygtige byer og steder.

Til kurset hører et kompendium, der eksempelvis indeholder uddrag fra:
Bauman, Z. (2002) Fællesskab. En søgen efter tryghed i en usikker verden, Hans Reitzels Forlag
Giddens, A. (1998) Sociologi – en kort men kritisk introduktion. Hans Reitzels Forlag.
Jacobs, J. (1961) The death and life of great American Cities. Vintage. Cresswell, T. (2004) ‘Place - a short introduction’. Blackwell Publishing.

Kurset er inddelt i forskellige temaer, som hver indeholder forelæsninger, gæsteforelæsning, litteraturstudier, skriftligt arbejde, gruppediskussion og præsentation i plenum. Forelæsninger efterfølges af diskussion af det nye stof og læste tekster. De beskrevne kompetencemål kan kun opnås ved at den studerende deltager aktivt i undervisningens diskussioner og bidrager med selvstændige oplæg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 167,5
 • Øvelser
 • 17,5
 • Ekskursioner
 • 4
 • Vejledning
 • 3
 • I alt
 • 206,0
Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende får løbende mundtlig feedback på deres gruppediskussioner og samlet mundtlig feedback på deres plenumpræsentationer. De studerende giver hinanden mundtlig feedback i diskussioner og præsentationer. Den studerende modtager endvidere skriftlig feedback på sin individuelle afsluttende skriftlige opgave.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Eksamen er en individuel skriftlig opgave,der afslutter kurset.
Omfang: 10 sider à 2400 tegn. Opgaven afleveres inden eksamensugen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Reeksamen er en individuel skriftlig opgave Omfang: 10 sider à 2400 tegn.
 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.