NIGB14001U Skadedyr og sygdomme på skov- og bytræer

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Pest and Diseases of Trees in Forests and Urban Areas

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i insekt- og svampeskader, men omfatter også abiotiske skader som vind, tørke og frost, herunder klimafaktorers betydning for skadevoldere. Undervisningen omfatter diagnosticering, betydning og bekæmpelse af de væsentligste skadevoldere på træer i skove, landskabet og byen, herunder invasive arter.

Kurset henvender sig til alle med interesse for dyrkning og forvaltning af træer.

Kurset indeholder følgende emner:

 • Identifikation, symptombeskrivelse og diagnostik
 • Biologi og økologi hos skadedyr og svampe på skov- og bytræer
 • Årsagssammenhænge mellem forekomst af skadevoldere og vækst- og dyrkningsmæssige forhold
 • Klimafaktorers indflydelse på forekomst og betydning af skadevoldere
 • Skaders omfang, betydning og økonomi i relation til dyrkningsformål, herunder træartsvalg, pleje og driftsmetoder
 • Forebyggelse og bekæmpelse af skadevolderproblemer
 • Æstetiske, biologiske og sikkerhedsmæssige aspekter ved forvaltning af træer på rekreative arealer
Målbeskrivelser

Målet med kurset er at give deltagerne teoretisk og praktisk indsigt i skadedyr og sygdomme på træer i skove, byer, parker og det åbne landskab. Kurset lægger også vægt på forståelse af årsager til forekomst af skadevoldere med fokus på vækst- og dyrkningsforhold og på metoder til forebyggelse og bekæmpelse.

Efter deltagelse i kurset forventes den studerende at have opnået følgende

Viden:

 • identificere de væsentligste sygdomme og skadedyr på skov- og bytræer
 • beskrive de væsentligste skadevolderes biologi
 • redegøre for samspil mellem vedplanter og herbivorer hhv. plantepatogene svampe


Færdigheder:

 • stille en diagnose på baggrund af skadesymptomer og sygdomshistorie
 • forklare årsagssammenhænge mellem skadevoldere og abiotiske / biotiske faktorer, herunder klimaforhold, plantesundhed og dyrkningsbetingelser
 • analysere og vurdere skaders omfang, betydning og økonomi i relation til dyrkningsformål
 • vurdere muligheder og begrænsninger ved forebyggelses- og bekæmpelsesmetoder


Kompetencer:

 • overføre teoretisk og praktisk viden om skadedyr og sygdomme på træer til konkrete rådgivningssituationer
 • bedømme æstetiske, biologiske og sikkerhedsmæssige aspekter ved forvaltning af træer på rekreative arealer
 • diskutere etiske og værdimæssige problemstillinger forbundet med håndtering af skadevoldere i relation til miljøhensyn, æstetiske og biologiske værdier, rekreative og produktionsmæssige interesser

Bilag uploaded på Absalon.
Videnblade fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Bemærk der er ingen krav om køb af nedenstående bøger.
Håndbøger:
Politikens Forlag: Hvad finder jeg i Skoven. Ingen krav til udgave
Nienhaus, F., Butin, H. & Böhmer, B. 2003: Farbatlas Gehölzkrankheiten. Ziersträucher und Parkbäume.  Ulmer Verlag.
eller
Hartmann, G., Nienhaus, F. & Butin, H. 2007: Farbatlas Waldschäden. Ulmer.
Thomsen, I.M., Skov, S. 2011: Risikotræer. Forlaget Grønt Miljø.

Lærebøger:
Butin, H. 1995: Tree Disorders and Diseases.  Oxford University Press.
Petersen, J.H. 1995: Svamperiget. Aarhus Universitet
Bejer, B. 1989: Forstzoologi I. Forstentomologi.

Undervisningen har stor vægt på praksisorienterede aspekter og foregår som en vekslen mellem forelæsninger, øvelser og ekskursioner. Forelæsningerne giver en overordnet gennemgang af teoretiske emner og er oplæg til øvelser og ekskursioner. I praktiske øvelser indøves færdigheder i identifikation af insekter og svampe, plantepatologisk metodik og praktisk diagnosticeringsarbejde. En række halv- og heldagsekskursioner til grønne områder (især skove og parker) udgør et centralt element i undervisningen. På ekskursionerne demonstreres skadesymptomer og skadevoldere, og konkrete dyrknings- og forvaltningsmæssige problemstillinger i relation til skadevoldere og deres betydning og håndtering analyseres og diskuteres. Ved kursets slutning udarbejdes et mindre, individuelt projekt ud fra et selvvalgt emne.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Forberedelse (anslået)
 • 80
 • Øvelser
 • 46
 • Ekskursioner
 • 30
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 25 min
Skriftlig aflevering, løbende
Prøveformsdetaljer
Der afleveres ved kursets afslutning en individuel projektrapport ud fra et selvvalgt emne, og der holdes oplæg med udgangspunkt i rapporten ved eksamen. Herefter stilles spørgsmål i pensum relateret til opgaven. Desuden gives en diagnosticeringsopgave som udgangspunkt for en diskussion af betydning og årsagssammenhænge.
Vægtning: Projektrapport 50%. Mundtlig præsentation 20%. Identifikationsopgave 30%. Eksamen bestås, når den gennemsnitlige karakter for de tre prøver er bestået.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

sidste uge af august eller første uge af september

Reeksamen

Genaflevering af individuel projektrapport. Der holdes oplæg med udgangspunkt i rapporten ved reeksamen. Herefter stilles spørgsmål i pensum relateret til opgaven. Desuden gives en diagnosticeringsopgave som udgangspunkt for en diskussion af betydning og årsagssammenhænge.
Vægtning: Projekt 50%. Mundtlig præsentation 20%. Identifikationsopgave 30%.

Beståede prøver kan genbruges til reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

se målbeskrivelse