NIFK15001U Miljø- og planlovgivning - natur og by

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Environmental & Planning Law - Nature & Urban Areas

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur

Kursusindhold

Kurset retter sig bredt mod studerende på Science mv., der har interesse for by-, natur- og miljøforvaltning samt planlægning, herunder hvordan lovgivningen kan bidrage til en bæredygtig udvikling. Kurset er særligt relevant for studerende med interesse for byplanlægning, herunder studerende i landskabsarkitektur og geografi.

Kurset vil ud over en introduktion til grundlæggende juridisk metode omfatte love og regler vedrørende arealanvendelse og beskyttelse/benyttelse af miljøet i bred forstand - herunder natur, skove, landskab, kulturmiljø - med et særligt fokus på bymiljø samt planlægning i øvrigt. Kurset består af en fælles del med Miljø- og planlovgivning - natur og vand (ca. 2/3) og en specialiseringsdel med særligt fokus på regulering vedrørende byudvikling, byomdannelse, bebyggelse, beplantning, hegn og andre ejendomsrelaterede forhold.

Kurset indledes med en introduktion til jura, herunder om sammenhængen mellem Grundlovens beskyttelse af ejendomsretten og begrænsninger i ejerrådighed af privatretlig (bl.a. naboretten) og offentligretlig karakter. Herefter tages der udgangspunkt i emner som nævnt ovenfor, hvor den relevante lovgivning vil blive introduceret og efterfølgende eksemplificeret og bearbejdet gennem cases.

Der vil bl.a. blive arbejdet med, hvilke regler der gælder ved planlægning af nye anlæg/projekter samt hvorledes forskellige forhold/miljøproblemer reguleres ved anvendelse af forskellige virkemidler, f. eks. påbuds- og indgrebsbeføjelser, tilladelseskrav, miljøkonsekvensvurderinger (VVM og SMV), forskellige planer - herunder Natura 2000-planer, kommune- og lokalplaner - samt servitutter mv. Desuden vil tilsyn med og håndhævelse af lovgivningen blive inddraget.

Af relevant lovgivning kan nævnes planloven, miljøvurderingsloven, miljømålsloven, naturbeskyttelsesloven, skovloven, miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven, byggeloven, hegnsloven samt anden relevant lovgivning. Relevant EU-lovgivning vil kort blive berørt, herunder EU's habitatdirektiv.

Målbeskrivelser

Kursets overordnede formål er at gøre de studerende i stand til at identificere og bedømme miljøretlige problemstillinger. Indsigt i miljø- og planlovgivningen samt i grundlæggende juridisk metode og begrebsanvendelse vil give de studerende et godt grundlag for efterfølgende at kunne varetage arbejdsopgaver, f.eks. som offentligt ansat, konsulent eller erhvervsudøver.

Efter endt kursus forventes det, at den studerende kan:

Viden:
- udvise overblik over miljø- og planlovgivningen, med særligt fokus på reguleringen vedrørende natur og byområder
- redegøre for grundelementer inden for miljø- og planlovgivningen
- udvise overblik over myndighedsstruktur samt klagemuligheder inden for miljø- og planlovgivningen
- redegøre for grundtræk vedrørende juridisk metode, retskilder og grundlæggende retsprincipper

Færdigheder:
- identificere miljøretlige problemstillinger
- anvende juridisk metode til løsning af miljøretlige problemstillinger
- redegøre for relevante klagemuligheder
- bedømme betydningen af afgørelser fra de overordnede administrative myndigheder og domstolene

Kompetencer:
- diskutere og samarbejde om løsning af miljøretlige problemstillinger
- perspektivere og anvende juraen i forhold til forskellige områder af studie- og erhvervsmæssig relevans
- opnå forøgede forudsætninger for at følge andre kurser med juridisk indhold på SCIENCE eller andre fakulteter.

Kursusmaterialet består både af sager fra det praktiske liv, cases og opgaver, lovgivning og litteratur. Litteraturen udgøres af undervisningsnoter, udvalgte bogkapitler mv. Der vil være nærmere oplysninger om materialet ved kursusstart.

Kurset baseres på introducerende forelæsninger, der suppleres af gennemgang og løsning af cases og opgaver. En typisk undervisningsgang vil starte med en introduktion til den relevante lovgivning og de særlige retlige problemer, der bl.a. knytter sig til samspillet mellem forskellige love. Herefter vil der blive arbejdet med at identificere, håndtere og løse miljøretlige problemstillinger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Forberedelse (anslået)
 • 102
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 34
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback i undervisningen sker bl.a. i forbindelse med gruppearbejde vedrørende cases samt dialog og aktiv deltagelse i undervisningen, quizzes mv. 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige eksamen vil normalt tage udgangspunkt i en eller flere konkrete miljøretlige problemstillinger.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination, som vil vare 25 minutter. Der er forberedelsestid hvor alle hjælpemidler er tilladt. Reeksamen er som ved ordinær, hvis der er flere end 10.

Kriterier for bedømmelse

Ved den skriftlige eksamen vil der med udgangspunkt i en eller flere konkrete miljøretlige problemstillinger navnlig blive lagt vægt på den studerendes overblik over miljø- og planlovgivningen, evnen til at identificere og analysere en miljøretlig problemstilling og til at anvende retskilder, juridisk metode og argumentation til løsning af opgaven, se i øvrigt målbeskrivelsen.