NIFB21001U Introduktion til miljø- og fødevareøkonomi

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Introduction to Environmental and Agricultural Economics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i miljø- og fødevareøkonomi

Kursusindhold

Kurset har tre hovedmålsætninger:

1) at give de studerende en viden om generel mikroøkonomi og virksomhedsøkonomi 

2)  at give de studerende en viden om landbrugs- og fødevaresektorens økonomiske, institutionelle og erhvervspolitiske forhold og udfordringer såvel nationalt som internationalt, herunder landbrugs- og fødevaresektorens rolle i en bæredygtighedssammenhæng.

3) at give de studerende en grundlæggende indføring i principperne bag det problemorienterede og gruppebaserede projetarbejde og derved tillige opnå erfaring med at arbejde på den måde. Argumentet for denne del er, at dele af det samlede studie såvel som arbejdslivet efter endt studium er organiseret på denne måde.

Kurset består af fem elementer:

 • Basal økonomisk teori, primært mikroøkonomi, herunder nyttemaksimering, profitmaksimering under fuldkommen konkurrence og monopol, udbud og efterspørgsel, velfærdsanalyse, offentlige goder, eksternaliteter

 

 • Basal forståelse af virksomheden som økonomisk enhed, herunder basal regnskabslære, årsopgørelse, statusopgørelse, det dobbelte bogholderis princip, nøgletal

 

 • Økonomisk-politiske problemstillinger inden for miljø- og fødevareområdet, herunder bæredygtighed, miljø- og klimapolitik, fødevarekriser, fødevarepolitik, international handel

 

 • Erhvervsintroduktion og samfundsbeskrivelse

 

 • Med udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling på baggrund af kursets faglige indhold vil metode i problemorienteret projektarbejde blive introduceret og udviklet. Projektet gennemføres i grupper. Under arbejdet med projektet vil grupperne få både fagligt og metodisk vejledning.
Målbeskrivelser

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Referere generel introducerende økonomisk, virksomhedsøkonomisk og miljø- og fødevareøkonomisk teori
 • Beskrive centrale problemstillinger inden for national, regional og international miljø- og fødevarepolitik, herunder beskrive landbrugs- og fødevaresektorens rolle i en bæredygtighedssammenhæng
 • Beskrive størrelsesforhold og udviklingstendenser inden for fødevareerhvervet.
 • Udtrykke forståelse for hvilken funktion og hvilket udtryk en problemformulering har og hvordan man gennem en problemanalyse kommer frem til den
 • Beskrive basale gruppedynamiske begreber
 • Beskrive en model for projektarbejdet og dets forskellige faserFærdigheder

 • Analysere centrale nationale og internationale økonomiske problemstillinger ud fra simpel økonomisk teori.
 • Anvende den opnåede viden til at udforme en problemformulering i forbindelse med et fagligt projekt
 • Anvende principperne om opbygningen af en rapport og formelt håndtere litteraturen korrekt.
 • Er i stand til at udføre digital videnskabelig informationssøgning.


Kompetencer

 • Igangsætte og gennemføre et effektivt samarbejde i en gruppe om et fælles projekt med dertil hørende udarbejdelse af en projektrapport, der illustrerer den studerendes evne til at identificere, analysere, formulere og bearbejde en faglig relevant problemstilling samt at kunne demonstrere en forståelse af de formelle krav der knytter sig til et skriftligt stykke arbejde.

 

Undervisningsmateriale vil blive anvist på kursets Absalon-side.

Undervisningen omfatter forelæsninger baseret på tematiske emner, teoretiske øvelser, hvor der i grupper arbejdes med udleverede opgavesæt, der afspejler pensum i bred forstand. Derudover gennemføres et problemorienteret projektarbejde i grupper med tilknyttet metode- og projektvejleder. Projektet tager udgangspunkt i kursets faglige indhold.
Kurset er identisk med det nedlagte kursus NIFB14007U Introduktion til Jordbrugsøkonomi. Du kan altså ikke kan tage NIFB21001U - Introduktion til miljø- og fødevareøkonomi, hvis du allerede har bestået NIFB14007U Introduktion til Jordbrugsøkonomi.
Hvis du er registreret med eksamensforsøg i NIFB14007U Introduktion til Jordbrugsøkonomi uden at bestå, skal du bruge dine sidste eksamensforsøg på at bestå eksamen i NIFB21001U - Introduktion til miljø- og fødevareøkonomi. Du har i alt tre eksamensforsøg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 55
 • Forberedelse (anslået)
 • 138
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • Ekskursioner
 • 8
 • Projektarbejde
 • 144
 • Vejledning
 • 6
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 412
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Prøveformsdetaljer
Beskrivelse af eksamen: Eksamen gennemføres som en individuel mundtlig eksamination i pensum, projektrapporten hvor relevant og en personlig procesevaluering/​-refleksion
Vægtning: Individuel mundtlig eksamen i pensum, projektrapport og personlig procesevaluering/​-refleksion: 100%
Krav til indstilling til eksamen

Godkendelse af 3 opgaver;

Godkendelse af projektrapport;

Aktiv deltagelse i midtvejs- og afsluttende seminar med præsentation og opponering;

Aflevering af personlig procesevaluering;

Aktiv deltagelse i gruppearbejdet

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
To interne bedømmere
Reeksamen

Reeksamen er den samme som ordinære.

Hvis den studerende ikke har afleveret og fået godkendt 3 opgaver og/eller den personlige procesevaluering, skal disse afleveres og godkendes senest tre uger inden reeksamen.

Hvis den studerende ikke har deltaget aktivt i midtvejs- og/eller afsluttende seminar med præsentation og opponering, skal den studerende aflevere en skriftlig opponering på en projektrapport. Den skriftlige opponering skal være afleveret og godkendt senest tre uger inden reeksamen.

Kursusansvarlig kontaktes ved tilmelding til reeksamen for at få udleveret afleveringsopgaver og/eller en projektrapport til opponering.

Hvis den studerende ikke har fået godkendt en projektrapport skal han/hun følge kurset igen og indgå i en gruppe, der sammen udarbejder en projektrapport.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende demonstrere en tilfredstillende dækning af målbeskrivelsens viden, færdigheder og kompetencer