NIFB17000U Anvendt økonomisk analyse

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Applied Economic Analysis

Kursusindhold

Kurset giver indføring og erfaring i udarbejdelse af økonomiske analyser, som kan understøtte politiske eller strategiske beslutninger på fødevare- og miljøområdet. Konkret gennemgås følgende emner:

 • Sammenhæng mellem økonomi og politik og økonomisk analyses bidrag til grundlaget for politiske beslutninger

 • Det økonomiske teorigrundlag: Privatøkonomiske og samfundsøkonomiske analyser

 • Beskrivende analyser (konsekvensanalyser, fordelingseffekter og finanspolitiske effekter)

 • Normative analyser: Økonomisk optimalitet og omkostningseffektivitet (first-best og second-best løsninger)

 • Økonomiske analyseredskaber: Cost-Benefit analyse, Partielle modeller, Generelle ligevægtsmodeller, Statisk komparative og dynamiske modeller

   

  Undervisningen vil tage afsæt i generel økonomisk teori, men der trækkes i høj grad på eksempler, indsigt og erfaring i politikunderstøttende økonomiske analyser på fødevare- og miljøområdet.

Målbeskrivelser

Kursets hovedmålsætning er at give den studerende praktisk indsigt i, hvordan økonomiske analyser kan understøtte samfundsbeslutninger, samt bibringe de studerende erfaringer i anvendelse af forskellige økonomiske analysemetoder. Kurset baserer sig især på mikroøkononomisk teori og metode, men trækker også på makroøkonomi og økonomisk politik. De studerende skal erhverve sig kompetencer både i at vælge de rette metoder og udføre analyserne, og i at kunne foretage en kritisk vurdering af andres analyser og derved indgå med et økonomisk velfunderet grundlag i samfundsdebatten.
 

Hvis den studerende opnår karakteren 12, skal den studerende kunne:
Viden:

 • redegøre for økonomiske analysers muligheder og begrænsninger

 • redegøre for relevante analysemetoder og modeller for forskellige problemstillinger


  Færdigheder:

 • finde statistiske kilder og indsamle data

 • analysere primære data

 • udføre cost-benefit-analyser, cost-effectiveness-anayser og konsekvensanalyser

   

  Kompetencer:

 • Opstille en ramme for at vurdere forskellige problemstillinger gennem analyse af de økonomiske effekter

 • angribe økonomiske analyser med en selvstændig og kritisk økonomisk tilgang

 • forholde sig kritisk til antagelser

Oplyses på Absalon inden kursusstart.

Man kunne f.eks. bruge følgende bog: Finansministeriet, Vejledning i samfundsøkonomisk projektvurdering

Dertil kommer analyser fra f.eks. De Økonomiske Råd og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

Det er absolut en forudsætning, at man har et solidt økonomisk fundament med mindst 22,5 ECTS mikroøkonomi, 7,5 ECTS makroøkonomi, 7,5 ECTS økonometri, 7,5 ECTS statistik og 7,5 ECTS matematik.
Undervisningen vil bestå af forelæsninger, øvelser, gruppearbejde, dialog og diskussion.
Kurset er målrettet bachelorstuderende i Jordbrugsøkonomi og bachelorstuderende i Naturressourcer med specialisering i miljøøkonomi.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 105
 • Forelæsninger
 • 40
 • Projektarbejde
 • 60
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 - 30 minutter
Prøven tager udgangspunkt i gruppeprojektet, men der vil også være spørgsmål bredt i pensum. Uden forberedelse og uden hjælpemidler.
Krav til indstilling til eksamen

Der skal i løbet af blokken udarbejdes en projektrapport. Projektet udføres i en gruppe. Man skal deltage aktivt i gruppearbejdet.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

Hvis den studerende ikke opfylder alle forudsætningerne, skal den studerende udarbejde et individuelt projekt, og projektrapporten skal afleveres to uger inden reeksamen.
 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen