NIFB14008U Investering og Finansiering

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Investment and Finance

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
 

Kursusindhold
 • Investeringsbeslutninger og tidspræferencer
 • Generelt om renter og rentesregning
 • Fastlæggelse af kalkulationsrenten
 • Investeringskalkuler. Alternative metoder til rentabilitetsberegning
 • Investeringsplanlægning under hensyntagen til inflation og skat
 • Vurdering af investeringsalternativer
 • Porteføljeteori
 • CAPM
 • Risikovurdering
 • Kapitalstruktur
 • Vurdering af finansieringsalternativer
   

 

Målbeskrivelser

Kursets hovedmålsætning er at kvalificere den studerende til at kunne gennemføre investerings- og finansieringsbeslutninger.

Når kurset er gennemført forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Udvise kendskab til forskellige metoder til rentabilitetsberegninger
 • Udvise kendskab til aktuelle kalkuleværktøjer
 • Udvise indblik i centrale parametre ved valg af finansiering
 • Udvise indblik i praktisk investeringsplanlægning.Færdigheder:

 • Anvende de forskellige metoder til rentabilitetsberegning
 • Opstille forudsætningerne for investeringsberegninger
 • Udarbejde investeringskalkuler under hensyntagen til inflation og skat
 • Beregne den effektive rente såvel før- som efter skat.

 

Kompetencer:

 • Kan omsætte teoretiske nøglebegreber til praksis
 • Analysere og vurdere investering og finansierings indvirkning på virksomhedens totaløkonomi (resultat og likviditet).

 

Litteraturen vil blive oplyst ved kursusstart og vil kunne have karakter af nedenstående:

Berk and DeMarzo, Corporate Finance: The Core, Pearson, global edition, 2014.

 

Det anbefales, at studerende har et basalt kendskab til mikroøkonomi. F.eks. Indledende økonomi, Mikroøkonomi eller tilsvarende.
Undervisningen vil bestå af forelæsninger, understøttet af øvelser, hvor de studerende får mulighed for at anvende teorien på praktiske problemstillinger. Ud over de mere generelle øvelsesopgaver, vil der være 3 afleveringsopgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 130
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback foregår i øvelserne, og særligt omkring de obligatoriske afleveringsopgaver, der skal godkendes for adgang til eksamen.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendelse af 2 ud af 3 afleveringsopgaver, der afleveres ved aftalte deadlines tilpasset forløbet og genafleveres efter individuel feedback.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte iflg kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller uploades før eksamen til ITX-systemet via Digital Eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.

Hvis den studerende ikke har fået godkendt to opgaver, skal der afleveres to opgaver senest tre uger inden reeksamen. Opgaverne skal godkendes inden reeksamen.

Hvis eksamen er mundtlig udleveres et sæt mulige spørgsmål inden eksamensperioden, der dækker pensum. Den studerende forbereder sig på alle spørgsmål. Den studerende trækker ved fremmøde til eksamenstidspunkt ét spørgsmål, og efter et par minutters refleksion starter den studerende en fremlæggelse, der adresserer spørgsmålet. Under fremlæggelsen stiller censor og eksaminator spørgsmål og indgår i en dialog med den studerende. Den samlede eksamen tager 20-25 minutter.

Kriterier for bedømmelse

Fuld opnåelse af målbeskrivelsen for kurset vil udløse karakteren 12.