NIFB13006U Introduktion til erhvervsøkonomi

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Introduction to Business Economics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab

Kursusindhold

Kurset omfatter introduktion til:

-          Virksomheden og dens omgivelser (virksomhedens mål og handlinger; virksomheden som et åbent system; virksomhedens rammevilkår)

-          Virksomhedens regnskab (resultatopgørelse og balance; eksterne krav til regnskabet)

-          Simple LP-modeller og begrænsninger

-          Omkostningsteori (produktionsfunktionen; , forskellige omkostningsbegreber og deres sammenhænge )

-          Afsætningsteori (fulkommen konkurrence; monopoler og monopolistisk konkurrence; andre markedsformer)

-          Investering og finansiering (rentesregning; investeringsberegninger og valg mellem investeringer; finansiering og låneformer; valg af finansiering)

Målbeskrivelser

Kursets målsætning er at introducere de vigtigste områder af erhvervsøkonomien, således den studerende bliver i stand til at forstå virksomhedernes økonomiske mål og handlinger i forskellige beslutningssituationer.

Kurset er et introduktionsfag som tilbydes alle studieretninger på Science.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:

-          Beskrive virksomheden som et økonomisk system

-          Identificere regnskabets væsentligste formål og principper

-          Definere centrale omkostningsbegreber

-          Beskrive alternative konkurrence- og markedsformer

-          Definere grundprincipper omkring investering og finansiering   

Færdigheder:

-          Vurdere virksomhedens rammevilkår

-          Opstille et simpelt regnskab

-          Forklare sammenhængene mellem forskellige omkostningstyper

-          Sammenligne fuldkommen konkurrence med andre     
           konkurrenceformer

-          Udarbejde en investeringskalkule

-          Vurdere forskellige finansieringsformer

Kompetencer

-          Diskutere valg af beregningsmodel og -principper

-          Evaluere investerings- og finansieringsberegninger

-          Perspektivere betydningen af virksomhedsøkonomiske analyser

 

Den endelige kursuslitteratur oplyses ved kursets begyndelse og vil blive offentliggjort på absalon.

 

Kurset kan ikke følges af Jordbrugsøkonomer og Naturressourcer med specialisering i miljøøkonomi
Kurset er baseret på forelæsninger, gæsteforelæsninger, praktiske øvelser og konkrete cases, hvor de studerende får mulighed for at arbejde med de præsenterede teorier, metoder og problemstillinger. Øvelserne og casene relateres til de særlige forhold, der gør sig gældende i små og mellemstore virksomheder inden for fødevare- og biotekområdet. Der benyttes forskellige IT-værktøjer i undervisningen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 90
 • Praktiske øvelser
 • 72
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Løbende mundtlig og skriftlig gennemgang af øvelser

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen. Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination (20 minutters eksamination samt 20 min. forberedelse med alle hjælpemidler).

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen