NIFB13002U Videnskabsteori for husdyrvidenskab

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Philosophy of Domestic Animal Science

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
Bacheloruddannelsen i bioteknologi

 

Kursusindhold

De studerende præsenteres for centrale videnskabsteoretiske og etiske begreber og teorier - med fokus på anvendelsen heraf på husdyrfaglige problemstillinger. De introduceres til videnskab som institutution, herunder normer for god videnskabelig praksis, og til centrale videnskabsteoretiske problemstillinger og begreber, herunder årsag, forskellige slutningsformer, videnskabelig usikkerhed, evidens og værdiers rolle i videnskaben. Derudover introduceres de til velfærdsmæssige og etiske problemstillinger i tilknytning til forskellige former for hold og brug af dyr, fx adfærdsproblemer hos hunde, brug af dyr som sygdomsmodeller i medicinalindustrien, intensivt hold af produktionsdyr og af hold af vilde dyr i fangenskab.

I løbet af kurset udarbejdes et mindre projekt, der kombinerer faglige, etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger, og bidrager til at træne den konkrete anvendelse af de videnskabsteoretiske og etiske begreber, samt træne formidling og digital informationssøgning.

 

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er at give de studerende viden om en række af de etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger, som husdyrvidenskabsuddannelsens fagområder rejser. De studerende skal opnå en forståelse af videnskabens samfundsmæssige roller og blive i stand til kritisk at diskutere de muligheder og begrænsninger som videnskaben rummer. Dermed får de studerende en basis for at forstå deres egen faglighed i et bredere perspektiv og bliver i stand til at kvalificere den samfundsmæssige diskussion om de etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger, som deres fag rejser.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:          

-        Beskrive centrale etiske og videnskabsteoretiske problemer og begreber

-        Beskrive centrale begreber om dyrevelfærd

-        Beskrive centrale videnskabsteoretiske begreber og problemer

-        Identificere etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger i husdyrfaglig sammenhæng

-        Beskrive normer for god videnskabelig praksis - med særlig fokus på husdyrvidenskabelige problemstillinger

Færdigheder:

-        Analysere spørgsmål i relation til hold og brug af dyr med inddragelse af viden om etik og videnskabsteori

-        Identificere overtrædelser af god videnskabelig praksis i relation til eget fag

Kompetencer:

-        Diskutere husdyrfaglige problemstillinger i et etisk og samfundsmæssigt perspektiv

-        Selvstændigt identificere, tilegne sig og kritisk forholde sig til den nødvendige videnskabelige information til afdækning af udvalgte husdyrfaglige problemstillinger

-        Identificere krav til god videnskabelig praksis med særlig fokus på at undgå plagiering og dårlig praksis i forhold til datahåndtering

-        Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til etiske og videnskabsteoretiske problemer i relation til husdyrvidenskabelig praksis

-        Formidle faglige, etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger klart på skrift og i tale

Der vil blive orienteret om litteraturen på kurset

Kurset baseres på forelæsninger, øvelser og projektarbejde. Ved forelæsningerne præsenteres relevante etiske og videnskabsteoretiske teorier og begreber i sammenhæng med husdyrfaglige problemstillinger. I øvelserne følges op på de temaer og problemstillinger der rejses ved forelæsningerne. Ved hjælp af cases, diskussioner og supplerende litteratur får de studerende mulighed for at reflektere over de videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger, der relaterer sig til det husdyrvidenskabelige fagområde. I det selvstændige, gruppebaserede projektarbejde skal de studerende tage udgangspunkt i en konkret husdyrfaglig case og belyse den ud fra flere etiske perspektiver samt diskutere vidensgrundlaget.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 33
 • Forberedelse (anslået)
 • 105
 • Teoretiske øvelser
 • 11
 • Projektarbejde
 • 52
 • Vejledning
 • 4
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Skriftlig feedback på udkast til projektrapport.

Mundtlig feedback til projektgrupper ifm. vejledning, midtvejsseminar og kommentarer til beta-version.

Kollektiv mundtlig feedback til holdet ifm. øvelser.

Løbende feedback til forelæsninger, øvelser og ifm. projektarbejdet.

Feedback ved afsluttende eksamen i form af kort redegørelse for karakter.

Peerfeedback til projektgrupper ved midtvejsseminar og kommentarer til beta-version.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
20 min. mundtlig eksamen med udgangspunkt i spørgsmål relateret til læringsmål trukket af den studerende ved eksamensstart. 20 min. forberedelse.
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv deltagelse i gruppebaseret projektarbejde. Projektrapport afleveret og godkendt

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Hvis den studerende ikke har afleveret den gruppebaserede projektrapport, skal der afleveres en individuel projektrapport senest to uger inden reeksamen. Projektrapporten skal godkendes inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse