NIDK11006U Idræt og fysisk aktivitet

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Sports and Physical Activity

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Kursusindhold
 • Omfanget af og forskelle i børn, unge og voksnes deltagelse i idræt og andre fysiske aktiviteter i Danmark og andre udvalgte lande.
 • Situationelle forhold af betydning for idræt og fysisk aktivitet
 • Betydningen af sociokulturel baggrund for deltagelsen i fysiske aktiviteter
Målbeskrivelser

Viden:

Den studerende skal erhverve grundlæggende viden om forhold af betydning for befolkningens deltagelse i forskellige fysiske aktiviteter, og hvordan dette kan anvendes i forhold til forskellige problemstillinger og idrætslige kontekster.

Kompetencer: 

Den studerende skal opnå indsigt i og kompetence til at udvælge, anvende og kritisk reflektere over resultater inden for den humanistisk-samfundsvidenskabelige idrætsforskning.

At have forståelse for og kendskab til forskningen om befolkningens deltagelse i forskellige fysiske aktiviteter og dens mulige anvendelsesmuligheder indenfor den studerendes fremtidige profession som fx underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.
 

Færdigheder:

At kunne udføre en sammenfattende analyse af studier omhandlende en befolkningsgruppes fysiske aktivitet og forhold af betydning herfor.

At kunne anvende eksisterende empirisk forskning og teori til at analysere sig frem til aktivitetsfremmende tiltag og projekter.

At kunne forstå og forholde sig kritisk og analytisk til andres kvantitative og kvalitative forskning om forhold af betydning for fysisk aktivitet.

At kunne relatere og anvende forskellige forskningsstudier og praksisteorier til at udforme tiltag og projekter rettet mod fremme af fysisk aktivitet.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Forelæsninger, gruppearbejde, øvelser, studenterpræsentationer og diskussioner
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 40
 • Forberedelse
 • 110
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Hjemmeopgave som udarbejdes løbende gennem kurset med aflevering ved kursets afslutning. Udarbejdes af de studerende enkeltvis eller i grupper.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.