NIDB11007U Den moderne idræts udviklingsproces (T-Hist)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

The Development of Modern Sport (T-Hist)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Kursusindhold

Modulet tager udgangspunkt i samfundsforskerne Norbert Elias', Anthony Giddens' og Robert Nyes tilgange til det moderne samfunds forandringsprocesser. Der vil blive benyttet fremstillinger og kilder til den danske idræts tidlige udviklingsproces, efterkrigstidens globaliserede idræt og senmodernitetens idræt. Der lægges vægt på evnen til 1) epokebestemmelse med fokus på idræt og 2) en komparation af forskellige epoker og deres idrætskultur. Der vil blive fokuseret på moderniserings- og civiliseringsprocesser i idrætten set i et historisk og sociologisk perspektiv.

Målbeskrivelser

Viden

Den studerende skal kunne definere de forskellige epokers kropskulturelle specifitet.

Kompetencer
Den studerende skal kunne give teoretiske forklaringer på den kropskulturelle udvikling og udføre komparation mellem forskellige epokers idrætskultur.

Færdigheder

 • Den studerende skal kunne analysere specifikke cases af relevans for idrættens historie.
 • Den studerende skal kunne arbejde kildekritisk med historiske kilder.
 • Den studerende skal kunne udføre undersøgelser med inddragelse af idrætshistoriske og -sociologiske indfaldsvinkler.
 • Den studerende skal udvikle sine sproglige kompetencer i retning af et mundret og præcist akademisk sprog.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

De studerende styrkes i digital dannelse via arbejdet med en hjemmeside med hundredevis af kilder tilknyttet fagets grundbog. Dertil kommer arbejdet med kildekritik i tilknytning til digitaliseringer af dokumentarfilm om gymnastikhistorie, podcasts og internetbaserede gymnastikhistoriske filmklip.

Forelæsninger, gruppeundervisning, gruppearbejde og gruppeopgaver
Der vil kunne forekomme undervisning på engelsk, men de studerende har mulighed for at tale dansk under hele kursusforløbet.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Teoretiske øvelser
 • 50
 • Eksamen
 • 28
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig

Der gives skriftlig feedback på den skriftlige gruppeøvelse: "Hvordan udøver man kildekritik" samt på ”Eksamensrelevant prøveopgave”. Der gives feedback på mundtlige gruppefremlæggelser i gruppetimerne

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 5 dage
Prøveformsdetaljer
Centralt stillet hjemmeopgave som udleveres mandag kl. 9.00 og afleveres fredag kl. 14.00 (på 5. dagen). Max. 7 sider á 2400 anslag inkl. mellemrum ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.