NIDA04047U Metabolisme og aerob træning

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Metabolism and Exercise Training

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanfysiologi

Kursusindhold

Ved gennemgang af videnskabelige orginalartikler studeres muskulær tilpasning til fysisk aktivitet, herunder i musklernes morforlogi, enzym- og transportørbestykning og deraf afledte stoftskiftemæssige ændringer i hvile og under arbejde i forbindelse med fysisk træning.

Målbeskrivelser

VIDEN:
Den studerende vil opnå viden om molekylære reguleringsmekanismer bag trænings-inducerede ændringer, primært i skeletmuskel - men også i samspil med andre væv.

Den studerende vil opnå viden om metoder til  og planlægning af undersøgelser til belysning af træningsinducerde metaboliske adaptationer - fra cellekulturer, genmodificerede dyremodeller til mennesket.

FÆRDIGHEDER:
Den studerende vil opnå færdigheder i at analysere, opstille sammenhænge og vurdere videnskabelig originallitteratur indenfor emnet.

KOMPETENCER:
Den studerende forventes at udvikle sine kompetencer i at tage ansvar for egen faglig udvikling.

Den studerende forventes endvidere at opnå kompetencer i forhold til syntese og perspektivering på baggrund af den erkendelse der er opnået gennem studering af original videnskabelig litteratur samt at opnå færdigheder i translation af grundvidenskabelige problemstillinger omkring effekter af udholdenhedstræning på metaboliske parametre til praksis.

 

Videnskabelig original litteratur samt reviews.

Kurser indenfor humanfysiologi anbefales.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.
Forelæsninger, problembaseret læring, studenterfremlæggelser og projektarbejde. Der vil under undervisningsforløbet være obligatoriske arbejdsopgaver, som skal løses udenfor den skemalagte undervisning, dels individuelt, dels i grupper. Det skemalagte projektarbejde er obligatorisk (vil primært være på den lange undervisningsdag).
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 144
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 5
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Undervisningsformen inkluderer individuel mundtlig feedback gennem hele undervisningsforløbet samt ved aflevering af opgaver.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min, inkl. votering
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektarbejde. Den mundtlige eksamen vil være af 30 min. varighed (inkl. votering), bestående af 10 min. selvstændig fremlæggelse af projektarbejdet med efterfølgende diskussion, hvori hele pensum inddrages.
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv deltagelse i projektarbejde med mundtlig individuel fremlæggelse.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
2 interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær - gennemført indstillingskrav (projektarbejde) kan genanvendes ved reeksamen.

Ved manglende indstillingskrav skal projektarbejdet genafleveres og præsenteres individuelt for de interne bedømmere inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen