NIDA04021U Idræts- og bevægelseskultur (T-Kultur)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Sport and Exercise Culture (T-Kultur)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Kursusindhold

Kursets formål er at:

Den studerende skal erhverve faglig indsigt i grundlæggende humanistisk-samfundsvidenskabelige begreber og arbejdsmetoder med henblik på forståelse og analyse af idrætsfeltets kulturelle mangfoldighed med fokus på idræt på samfundsniveau. På kurset introduceres de studerende til referencehåndtering og plagiat, og der gives i forbindelse med eksamensopgaven en kort introduktion til litteratursøgning og kildekritik.

 

Målbeskrivelser

 


Viden:

Den studerende:

 • Har kendskab til bevægelseskulturen i Danmarks historiske opkomst og organisering og kan med udgangspunkt i faglitteratur definere relevante begreber som fx idræt, sport og motion.
 • Har viden om forskellige sociologiske teorier og deres relevans ift. idræt.
 • Har viden om basale samfundsfaglige arbejdsmetoder, herunder hvordan man undgår plagiat.
 • Har viden om sammenhænge mellem sociologiske faktorer så som køn, alder og uddannelsesniveau og danskernes idrætsdeltagelse.


Færdigheder:

Den studerende:

 • Kan anvende basale samfundsfaglige arbejdsmetoder, herunder referencehåndtering.
 • Kan søge i information og kilder og ud fra en kritisk vurdering af disse identificere problemstillinger knyttet til den danske idrætsdeltagelse, til idrættens organisering og til idrættens funktion på et samfundsmæssigt plan.
 • Kan skrive i et præcist og akademisk sprog og med bevidsthed om, hvilket taksonomisk niveau der anvendes.

 

Kompetencer:

Den studerende:

 • Kan vurdere kilder og teoriers anvendelighed i forhold til en idrætsfaglig problemstilling.
 • Kan anvende sociologisk teori fra kurset til at analysere en idrætsfaglig problemstilling.
 • Kan skrive en akademisk opgave om et idrætsfagligt emne ud fra et sociologisk perspektiv.

Litteratur oplyses på Absalon inden kursusstart.

 


 

 

Forelæsninger og øvelsestimer.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 26
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 106
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • Eksamen
 • 40
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, udarbejdes løbende gennem hele kurset.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig hjemmeopgave med selvvalgt tema. Opgaven skrives i grupper af 2-3 studerende. Cirka 10 sider (á 2400 anslag inkl. mellemrum, ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag). Opgavebesvarelsen er baseret på kursets litteratur.
Der kan, hvis særlige forhold gør sig gældende, gives mulighed for at aflevere alene. Opgaven kan afleveres når som helst i løbet af kurset, dog senest sidste dag i eksamensugen kl. 12.00.
Krav til indstilling til eksamen

For at den studerende kan gå til eksamen skal de obligatoriske øvelsesopgaver være godkendt.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen, (der kan dog dipenseres for gruppe).
De obligatoriske øvelsesopgaver skal afleveres og være godkendt senest 3 uger inden reeksamen.
Godkendte øvelser kan genanvendes.

Reviderede versioner af tidligere bedømte afleveringer kan genbruges ved reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.