NIDA04021U Idræt og bevægelseskultur (T-Kultur)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Sport and Exercise Culture (T-Kultur)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Kursusindhold

Kursets formål er at:

Den studerende skal erhverve faglig indsigt i grundlæggende humanistisk- samfunds videnskabelige begreber og arbejdsmetoder med henblik på forståelse og analyse af idrætsfeltets kulturelle mangfoldighed med fokus på idræt på samfundsniveau.

Målbeskrivelser


Viden:

Den studerende kan:

Beskrive begrebsdefinitioner og begrunde deres relevans mellem henholdsvis gymnastik, idræt og sport samt have et kendskab til bevægelseskulturens historiske opkomst.

Identificere problemstillinger knyttet til den danske idrætsdeltagelse, til idrættens organisering og til idrættens funktion på et samfundsmæssigt plan.

Opnå en vis teoretisk forståelse og fortrolighed med basale samfundsfaglige arbejdsmetoder

Skitsere sammenhænge mellem sociologiske faktorer så som køn, alder og social klasse i relation til danskernes idrætsdeltagelse.


Færdigheder:

Den studerende skal kunne anvende basale samfundsfaglige arbejdsmetoder

Skal selvstændigt kunne skrive en akademisk opgave med et idrætsfagligt emne ud fra et humanistisk-samfundsfagligt perspektiv.


Kompetencer:

Være i stand til at anvende og vurdere teoriers anvendelighed i forhold til en idrætsfaglig problemstilling.

Være i stand til at foretage en kritisk analyse af danskernes idrætsdeltagelse i relation til bl.a. sociologiske teori indenfor pensum.
 

Llitteratur oplyses på Absalon inden kursusstart.

Eksempler på kursuslitteratur:

"Grundbog i idrætssociologi" af Lone Friis Thing og Ulrik Wagner (red.). 2011 Munksgaard Danmark.

"Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser". af Lotte Rienecker; Peter Stray Jørgensen og Signe Skov. 2012. Samfundslitteratur. 

 

Forelæsninger og øvelsestimer.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 70
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • Projektarbejde
 • 70
 • Eksamen
 • 10
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, udarbejdes løbende gennem hele kurset
Skriftlig individuel hjemmeopgave med selvvalgt tema. Maks. 10 sider (á 2400 anslag inkl. mellemrum, ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag). Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt. Opgavebesvarelsen er baseret på kursets litteratur.
Opgaven kan afleveres når som helst i løbet af kurset, dog senest sidste dag i eksamensugen kl. 12.00.
Krav til indstilling til eksamen

For at den studerende kan gå til eksamen skal de 2 obligatoriske øvelsesopgaver være godkendt.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.
De to obligatoriske øvelsesrapporter skal afleveres og være godkendt senest 3 uger inden reeksamen.
Godkendte rapporter kan genanvendes.

Reviderede versioner af tidligere bedømte afleveringer kan genbruges ved reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.