NGEB10011U Problemorienteret projektarbejde (ProjGeog)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Problem-oriented Project Work (ProjGeog)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Kursets formål er at lære de studerende at udarbejde en videnskabelig akademisk opgave med en geografisk problemstilling på elementært niveau, hvor der både lægges vægt på det metodiske, det opgavetekniske og det faglige indhold.

Kurset udgør det sidste obligatoriske element - bortset fra BSc projektet - inden den valgfrie del af BSc uddannelsen. Kursets placering betyder, at de studerende forinden er blevet præsenteret for en bred vifte af geografiske problemstillinger og metoder, såsom GIS, statistik og kvalitative interviews, som kan anvendes i projektarbejdet.

Kurset skal opfattes som en 'træningsbane', hvor ovennævnte metoder samt mange andre, kan komme til udfoldelse. Der gives plads til, at de studerende kan afprøve deres idéer og forfølge egne faglige interesser og i bedømmelsen tages der hensyn til at den skriftlige opgave er skrevet af studerende på 2. år.

De studerende vælger selv emne og formulerer en problemformulering for deres projektarbejde. Projektrapporten udarbejdes som en gruppeopgave, hvor 3-4 personer anbefales som den bedste gruppestørrelse. I første uge af blok 3 tilrettelægger vejlederteamet en proces for emnevalg og gruppedannelse.

Den primære undervisningsform er vejledning. Når grupperne er etablerede, allokeres en vejleder til hver gruppe, som forestår den primære faglige og metodiske vejledning under hele projektarbejdet i blok 3 og 4.

Sideløbende med de studerendes selvstændige projektarbejde i blok 3 er et forløb med projektunderstøttende undervisning, i form af forelæsninger, opgaver og peer feedback sessions. Her introduceres studerende for nyttige værktøjer til projektudvikling og projektstyring samt væsentlige generiske akademiske færdigheder, såsom systematisk litteratursøgning, elektronisk referencehåndtering, referenceteknik og opbygning og strukturering af akademiske rapporter. Forløbet kulminerer med at grupperne afleverer en projektbeskrivelse, der udstikker retningen for det videre projektarbejde og den endelige projektrapport. Vejlederteamet organiserer peer feedback sessions, hvor grupperne giver og modtager feedback på hinandens projektbeskrivelser.

I blok 4 fortsætter grupperne med det selvstændige projektarbejde med vejledning som den primære undervisningsform. 

Målbeskrivelser

Viden:

Selvstændigt problemorienteret projektarbejde, gruppearbejde, udvælgelse af geografiemne, opstilling af videnskabelig problemstilling, problemformulering, indsamling af empiri, metodevalg, litteratursøgning, elektronisk referencehåndtering, databehandling, analyse, opgavestrukturering, skrivning af videnskabelig akademisk opgave.

Færdigheder:

 • erkende, indsamle, opstille, formulere, analysere og løse geografiske problemstillinger
 • strukturere  og udarbejde en mindre akademisk rapport
 • samarbejde med medstuderende
 • forståelse af hvad videnskab og videnskabelige praksis er


Kompetencer:

Udarbejdelse af en videnskabelig akademisk opgave med en geografisk problemstilling på elementært niveau.

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved forelæsninger og vejledning. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 388
 • Vejledning
 • 10
 • I alt
 • 412
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Den mundtlige prøve er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen uden forberedlse. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.