NGEB10011U Problemorienteret projektarbejde (ProjGeog)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Problem-oriented Project Work (ProjGeog)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Formålet med kurset er at lære de studerende at udarbejde en videnskabelig akademisk opgave med en geografisk problemstilling på elementært niveau, hvor der både lægges vægt på det metodiske/opgave tekniske og det faglige indhold. Den skriftlige opgave udarbejdes i grupper af tre studerende, og den væsentligste undervisningsform er vejledning.

Kurset er placeret efter den obligatoriske fælles del på BSc uddannelsen, hvor igennem de studerende bliver præsenteret for en bred vifte af geografifagligheder og værktøjer, så som GIS og statistik, interviewundersøgelser mm.

Kurset skal opfattes som en 'træningsbane', hvor ovennævnte fagligheder og værktøjer, plus evt andre, kan komme til udfoldelse. Der gives plads til, at de studerende kan afprøve deres idéer og i bedømmelsen tages der hensyn til at den skriftlige opgave ikke er 'perfekt'. 

Kurset giver gennem en række forlelæsninger en intoduktion til det hvad det vil sige at noget er 'problemorienteret’. De studerende introduceres til pentagonmodellen som et væsentligt styringsredskab i opgaveskrivning samt fomalia vedrørende opbygning og strukturering af videnskabelige opgaver, herunder IMRAD modellen og brug af kilder/referencer. Litteratursøgning i Det Kongelige Biblioteks databaser og referencehåndtering i EndNote demonstreres ligeledes. Derudover indgår også emner som videnskabelig redelighed og plagiering.

Dernæst og sideløbende danner de studerende grupper og finder emne, hvilket delvist er lærerstyret. Når grupperne er etablerede, allokeres der en vejleder til hver gruppe og undervisningen fortsætter via vejledning. Ved slutningen af blok 3 afleverer gruppen en projektbeskrivelse, der er fundementetet til den endelige opgave, som skal godkendes internt af vejleder.

I blok 4 fortsætter undervisningen gennem vejledning, evt. med enkelte plenumsamlinger for at adressere fælles problemer og evt. gentage nogle af principper og regler, der blev undervist i tidligt i blok 3

Målbeskrivelser

Viden:

Selvstændigt problemorienteret projektarbejde, gruppearbejde, udvælgelse af geografiemne, opstilling af videnskabelig problemstilling, problemformulering, indsamling af empiri, metodevalg, litteratursøgning, elektronisk referencehåndtering, databehandling, analyse, opgavestrukturering, skrivning af videnskabelig akademisk opgave.

Færdigheder:

 • erkende, indsamle, opstille, formulere, analysere og løse geografiske problemstillinger
 • strukturere en mindre opgave
 • samarbejde med medstuderende
 • forståelse af hvad videnskab og videnskabelige praksis er


Kompetencer:

Uarbejdelse af videnskabelig akademisk opgave på elementært niveau.

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved forelæsninger og vejledning. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 388
 • Vejledning
 • 10
 • I alt
 • 412
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.