NGEA09032U Grundlæggende geofysik og hydrogeologi (GeoIntro)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Basic Geophysics and Hydrogeology (GeoIntro)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til fagområderne geofysik og hydrogeologi.

En bred vifte af geofysiske og hydrogeologiske metoder præsenteres.

Der gives en gennemgang af teoretisk baggrundsviden og træning i anvendelse for udvalgte metoder, og der gives herved en basal indføring i forskellige geofysiske og hydrologiske metoder og deres anvendelse. Metodernes muligheder og begrænsninger diskuteres.

Feltarbejde og databehandling er en væsentlig del af kurset, og en central del af kurset er således, at der gennemføres en integreret undersøgelse af geologiske forhold og grundvandsforhold på 1-2 feltlokaliteter baseret på samtolkning af geofysiske og hydrogeologiske data.

Målbeskrivelser

Viden:

Kurset giver en basal viden vedrørende:

 • Basale geofysiske metoder og deres anvendelse
 • indsamling (registrering) af digitale tidsserier
 • elementær dataregistrering
 • geofysisk kortlægning af geologiske strukturer
 • grundvandsmagasiner under forskellige geologiske forhold
 • hydraulisk trykniveau; Darcys lov; hydrauliske parametre; simpel stoftransport.

 

Færdigheder:

I løbet af kurset vil den studerende blive i stand til at:

 • kunne vurdere relevans af forskellige geofysiske eller hydrologiske metoder til løsning af forskellige formål
 • indsamle geofysiske og hydrologiske data
 • notere og skitsere måledata i felten
 • vurdere datas kvalitet og indflydelse af støjkilder
 • illustrere geofysiske og hydrogeologiske data
 • sammenstille geologiske, geofysiske og hydrologiske data

 

Kompetencer:

Den studerende skal efter kurset være i stand til at:

 • Evaluere forskellige geofysiske og hydrogeologiske metoders anvendelighed til forskellige formå
 • vurdere kvaliteten af indsamlede geofysiske og hydrogeologiske data
 • syntetisere geologiske, geofysiske og hydrogeologiske data
 • udføre en samlet fortolkning af geofysiske og hydrogeologiske data
 • konkludere omkring kvaliteten og gyldigheden af geofysiske og hydrogeologiske fortolkninger
 • kunne beskrive fundene resultater i rapportform.
 
Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser og to 1-dags ekskursioner. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 126
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Ekskursioner
 • 24
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Ved øvelser og under feltturene gives mundlig feedback i forhold til fx beregnede resultater. Denne feedback gives individuelt eller til grupper. Enkelte gange gives fælles feedback i plenum, hvis mange studerende sidder med de samme eller sammenlignelige spørgsmål til deres resultater eller opbygning af rapport.

Kort, mundtlig feedback til forklaring af karakteren i forbindelse med den mundtlige eksamen. Invitation til uddybende feedback efter endt eksamen, hvis det ønskes.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne censorer
Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.