NGEA09027U Fluviale, estuarine og marine processer og miljøforhold

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Fluvial, Estuarine and Marine Processes and Environmental Relations

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Kursets giver en indføring i samspillet mellem processer og geomorfologi i estuarine, fluviale og marine miljø, og dermed en forståelse for miljøernes udvikling og dynamik. Kurset indeholder en 1-dags ekskursion til en lokalitet i Sydsverige eller Østdanmark.

Målbeskrivelser

Viden:

Strømningstyper, bevarelse- og bevægelsesligninger, hastighedsfordeling i vandsøjlen, transportbetingelser, bundtransport, suspenderet transport, formler for materialetransport, transportmodeller, havvands fysiske og kemiske egenskaber, tidevand og tidevandsdannelse, vandstandsvariationer, lagdelingen og strømforhold med vægt på de indre danske farvande, marin omfordeling af sedimenter, organisk stof, næringsstoffer og tungmetaller i form af erosion kystnært, transport og senere aflejring på dybt vand og i estuarier, kystnære vådområders stabilitet, iltsvind.

Færdigheder:

• redegøre for hydrauliske og sediment transportmæssige problemstillinger i forbindelse med strømmende vand

• redegøre for tidevandsdannelse

• redegøre for basale fysiske og biologiske processer som virker i det estuarine miljø

• foretage kvantitative beregninger af sedimenttransporten i det estuarine og marine miljø

• redegøre for næringsstofdynamikken i danske farvande

Kompetencer:

Anlysere, vurdere og løse problemstillinger vedrørende miljøforhold i fluviale, estuarine og marine miljøer
 

Se kursushjemmeside på Absalon

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde naturgeografi.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 159
  • Teoretiske øvelser
  • 39
  • Ekskursioner
  • 8
  • I alt
  • 206
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte iflg kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller uploades før eksamen til ITX-systemet via Digital Eksamen

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.